Pro publico bono

Pytanie 75

W 2008r. razem z dwojgiem rodze??stwa naby??em s?downie spadek po rodzicach. Mamy po 1/3 w dwóch nieruchomo??ciach. W ksi?gach wieczystych jeste??my wpisani jako wspó??w??a??ciciele. Ale zacz???y si? mi?dzy nami konflikty. Jak mamy zarz?dza? nieruchomo??ciami, gdy wspó??w??a??ciciele s? skonfliktowani? Mój brat zaj??? dom i nie pozwala mi tam wchodzi?, a nawet wynaj??? go komu?? i pieni?dze zabiera dla siebie.Tu równie?? stosuje si? przepisy o wspó??w??asno??ci. A przepis stanowi tak: ka??dy ze wspó??w??a??cicieli jest uprawniony do wspó??posiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje si? pogodzi? ze wspó??posiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozosta??ych wspó??w??a??cicieli (art. 206 Kodeksu cywilnego). W Pana przypadku oznacza to, ??e ka??dy spadkobierca ma prawo korzysta? z nieruchomo??ci, ma prawo pobiera? z niej po??ytki (np.: czynsz za wynajem), posiada? nieruchomo???, ale zawsze w tym samym stopniu, co pozostali spadkobiercy, tzn. bez pokrzywdzenia ??adnego z nich.
Jakiekolwiek zak??ócenia w realizacji tej zasady prowadz? do powstania roszcze??. Czyli w przypadku, gdy jeden ze wspó??spadkobierców zaj??? sobie nieruchomo??? i nie pozwala na korzystanie z niej innym, mo??na go s?downie przymusi?? do zaprzestania takiej „samowolki”, a tak??e mo??na ???da? odpowiedniego odszkodowania za naruszenie prawa do korzystania i wspó??posiadania rzeczy. Konsekwentnie: wszelkie dochody, jakie przynosi rzecz (np.: czynsz z najmu) dzieli? nale??y wedle udzia??ów. Dotyczy to jednak równie?? nak??adów na rzecz.
W przypadku za?? czynno??ci, których przedsi?wzi?cie wymusza sam fakt istnienia nieruchomo??ci (drobne naprawy, drobne konieczne remonty, koszenia, sprz?tania itp.) decyduje obiektywnie istniej?ca konieczno??? oraz „donios??o???” czynno??ci. Przyk??adowo,  w przypadku powstania zimowego oblodzenia na chodniku przyleg??ym do nieruchomo??ci – trzeba je usun??, bo tak stanowi przepis. Koszt usuni?cia oblodzenia dzieli si? na trzech, i nie s?dz? aby kto?? móg?? skutecznie zablokowa? tak? czynno???, albo móg?? skutecznie odmówi? pokrycia swojej cz???ci kosztów, nawet je??eli zawsze by?? jej przeciwny. W przypadku wi?kszych zada??, np.: gruntownej przebudowy domu, wymagana jest ju?? jednak zgoda wszystkich wspó??spadkobierców, gdy?? jest to tak zwana czynno??? przekraczaj?ca zakres zwyk??ego zarz?du. Jednak je??li tylko jeden z trzech wspó??spadkobierców odmówi wyra??enia takiej zgody, pozostali wspó??spadkobiercy mog? na podstawie art. 199 k.c. ???da? rozstrzygni?cia przez s?d.
Je??eli zarz?dzanie nieruchomo??ci? wspóln? jest powa??nie utrudnione mo??na wyst?pi? na podstawie art. 203 k.c. o s?dowe wyznaczenie zarz?dcy, który zdejmie z barków skonfliktowanych wspó??w??a??cicieli obowi?zki, z którymi, z uwagi na konflikt, nie mog? sobie poradzi?. Oczywi??cie trzeba go b?dzie op??aci?.<< powrót do listy pytań