Pro publico bono

Pytanie 76

W 2008r. razem z dwojgiem rodze??stwa naby??em s?downie spadek po rodzicach. Mamy po 1/3 w dwóch nieruchomo??ciach. W ksi?gach wieczystych jeste??my wpisani jako wspó??w??a??ciciele. Ale zacz???y si? mi?dzy nami konflikty. Czy ja mog? zby? udzia?? w spadku i w ten sposób „wymiksowa?” si? z tej przykrej sytuacji?Tak. Nale??y przy tym pami?ta? o notarialnej formie umowy zbycia udzia??u spadkowego (art. 1052 k.c.). Udzia?? spadkowy jest równie?? prawem dziedzicznym. Je??eli wi?c spadkobierca umiera zanim uregulowa?? swoje relacje (np.: przed dzia??em spadku) to w jego miejsce wchodz? jego spadkobiercy.<< powrót do listy pytań