Pro publico bono

Pytanie 77

W 2008r. razem z dwojgiem rodze??stwa naby??em s?downie spadek po rodzicach. Mam pytanie, jak wygl?da dziedziczenie wk??adów bankowych? Podejrzewam, ??e za moimi plecami dosz??o w tej materii do nadu??y?.Ka??dy aktyw, a zatem np. pieni?dze nale???ce do spadkodawcy wchodz? do spadku po nim. Je??eli pieni?dze zgromadzono na rachunku bankowym, bank b?d?cy wcze??niej d??u??nikiem spadkodawcy staje si? d??u??nikiem spadkobierców. Jednak bank nie wyp??aci ??rodków jedynie na podstawie ustnej deklaracji: „jestem spadkobierc?”. Trzeba tu legitymowa? si? postanowieniem s?dowym o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jednak nale??y pami?ta? przy tym, ??e bank wyp??aci bez takiego postanowienia równowarto??? kosztów pogrzebu zmar??ego posiadacza rachunku (spadkodawcy) takiej osobie, która przedstawi rachunki stwierdzaj?ce wysoko??? poniesionych przez ni? kosztów pogrzebu.

Ponadto, je??eli spadkodawca z??o??y?? w banku tzw.: dyspozycj? na wypadek ??mierci (art. 57 Prawa bankowego), to bank nawet do równowarto??ci dwudziestokrotnego przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia wyp??aci zadeklarowane w tej dyspozycji kwoty wskazanej osobie (osobom). Takie kwoty nie wchodz? do spadku, co znaczy, ??e spadkobiercy musz? pogodzi? si? z tym, ??e nie b?d? mieli ??adnych praw do ??rodków wyp??aconych przez bank na podstawie dyspozycji.<< powrót do listy pytań