Pro publico bono

Pytanie 78

Razem z rodze??stwem dziedziczymy po matce. Musimy podzieli? jako?? jej maj?tek, ale nie to stanowi problem. Czy ja mog? to, co odziedziczy??em, przekaza? ??onie? Chcia??bym wiedzie?, czy je??li ja umr?, zanim zostanie prawnie wyja??niona sytuacja z rodze??stwem, to udzia?? przepadnie?Udzia?? w spadku jest zbywalny. Oznacza to, ??e ten, komu przys??uguje udzia?? w spadku, mo??e go podarowa?, sprzeda? lub inaczej zby?. Nale??y przy tym pami?ta? o notarialnej formie umowy i to nawet je??eli do spadku nie wchodz? nieruchomo??ci (art. 1052 § 3 k.c.). Niezachowanie tej formy uczyni zbycie udzia??u niewa??nym. Udzia?? spadkowy jest przy tym dziedziczny. Czyli je??eli po spadkodawcy umrze spadkobierca i nast?pi to na przyk??ad w tak krótkim odst?pie czasu, ??e spadkobierca nawet nie mia?? szans na zaj?cie si? kwestiami spadkowymi, to w miejsce tego spadkobiercy wchodz? jego z kolei spadkobiercy. Wówczas to w ich interesie b?dzie le??e? podj?cie czynno??ci, których poprzednik podj??? nie zd???y??. W ??adnym wypadku udzia?? spadkowy nie wygasa tylko dlatego, ??e uprawniony nie dope??ni?? przed ??mierci? jakich?? tam formalno??ci.
Trzeba w tym miejscu poczyni? jednak i takie zastrze??enie, ??e je??eli prawa wynikaj?ce ze spadku nie b?d? dochodzone przez dziesi?ciolecia, ich dochodzenie mo??e okaza? si? niemo??liwe w praktyce. Je??eli bowiem spadkobiercy nie przeprowadzili post?powania w sprawie nabycia lub dzia??u spadku np. od wojny, to w przypadku ruchomo??ci cz?sto nie ma ju?? czego dzieli?, a nieruchomo??ci mog??y by? zasiedziane przez w??adaj?ce nimi osoby.<< powrót do listy pytań