Pro publico bono

Pytanie 79

Odda??am spraw? do s?du, pozew z??o??ono na biurze podawczym w po??owie kwietnia (obecnie jest 9 czerwca). Od tego czasu nic si? nie dzieje. Dlaczego jeszcze nie dosta??am wezwania do s?du?My??l?, ??e na razie nie ma powodów do obaw. Po z??o??eniu na biurze podawczym pozew musi by? przydzielony s?dziemu lub referendarzowi, który dokona wst?pnego badania jego tre??ci. Je??eli w pozwie nie dopatrzono si? ??adnych uchybie?? typu: brak podpisu, brak op??aty od pozwu czy brak za???czników, to odpis pozwu dor?czony b?dzie pozwanemu. Gdyby te uchybienia wyst?pi??y, to pewnie w maju otrzyma? aby Pani tak zwane wezwanie do usuni?cia braków formalnych. Je??eli odpis pozwu dor?czono pozwanemu (za??ó??my, ??e nast?pi to w maju) to ten zwykle ma wyznaczony 14-dniowy termin na wniesienie odpowiedzi na pozew. Po z??o??eniu odpowiedzi na pozew albo po up??ywie terminu s?d wyznaczy posiedzenie. Rozumiem Pani niecierpliwo???, ale brak korespondencji z s?du na pocz?tku czerwca to jeszcze nie jest z??y znak ani objaw przewlek??o??ci post?powania.
Inaczej rzecz mia??aby si?, gdyby sprawa nadawa??a si? do post?powania upominawczego (lub nakazowego), gdy?? wówczas jednocze??nie z wys??aniem nakazu zap??aty i pozwu pozwanemu wysy??a si? taki sam nakaz zap??aty do powoda (tu: do Pani).
Wszelkie w?tpliwo??ci mo??na wyja??ni? w s?dzie, w sekretariacie wydzia??u lub nawet telefonicznie. Pracownicy s?du udziel? ??ci??le technicznych informacji co do ewentualnych opó??nie?? post?powania sadowego, takich jak ewentualna choroba s?dziego czy ewentualny problem z dor?czeniem przez poczt? jakiego?? pisma. W ten sposób mo??na si? równie?? z wyprzedzeniem dowiedzie? o terminie rozprawy.<< powrót do listy pytań