Pro publico bono

Pytanie 8

Ojciec mojego dziecka zgin??? w wypadku komunikacyjnym. Nie by?? moim m???em. Czy mojemu synowi lub mi nale??y si? jakie?? odszkodowanie z OC? Zaznaczam, ??e ojciec zgin??? w wypadku motocyklowym, który sam spowodowa??.Ubezpieczenie OC wykupione „na motor” tu nie zadzia??a. Motocyklista zosta?? uznany za winnego wypadku, w którym zgin??? i w którym nikt wi?cej nie bra?? udzia??u, a skoro tak, to nikt te?? nie mo??e ro??ci? sobie roszcze?? w stosunku ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC.
By? mo??e zmar??y mia?? jednak zawart? jeszcze inn? umow? ubezpieczenia, np.: na ??ycie, albo nast?pstw nieszcz???liwych wypadków (NNW). Wówczas odszkodowanie b?dzie s??u??y? na zasadach okre??lonych w tej w??a??nie umowie. Wówczas nale??a??oby zg??osi? szkod? do w??a??ciwego ubezpieczyciela.<< powrót do listy pytań