Pro publico bono

Pytanie 80

Moja siostra przekaza??a m???owi ca??y swój maj?tek. My jako jej rodze??stwo nie chcieli??my zg??asza? ??adnych roszcze?? do tego maj?tku w trakcie post?powania spadkowego. Chodzi??o tu g??ównie o mieszkanie. Mój szwagier o??eni?? si? jednak ponownie i niedawno zmar??. W mieszkaniu, które odziedziczy?? po mojej siostrze, mieszka teraz jego druga ??ona. Nie za bardzo nam si? to podoba. Czy istnieje mo??liwo???, aby??my mieli jeszcze prawa do maj?tku siostry?Je??eli do dziedziczenia po siostrze powo??any by?? na podstawie testamentu tylko i wy???cznie jej m???, to ju?? na tym etapie rodze??stwo nie mia??o ??adnych uprawnie??. Spadkodawca móg?? w tym wypadku sporz?dzi? testament i nie uwzgl?dnia?? w nim rodze??stwa, a zgodnie z przepisami (art. 991 k.c.) rodze??stwu nigdy nie s??u??y prawo do zachowku (czyli w uproszczeniu prawo do cz???ci spadku, która powinna przypa??? spadkobiercy, nawet je??li zosta?? pomini?ty w testamencie).
Je??eli dosz??o jednak do dziedziczenia beztestamentowego, to przy bezdzietno??ci siostry do dziedziczenia powo??any by??by zarówno ma????onek, jak i siostry oraz bracia zmar??ej. Wówczas dosz??oby do konieczno??ci podzia??u spadku i na tym etapie rzeczywi??cie mog??oby doj??? do uzgodnie??, ??e rodze??stwo w ca??o??ci zrezygnuje ze swoich praw po to, aby w ca??o??ci spadek wszed?? do maj?tku wdowca (m???a zmar??ej).
W obu przypadkach, je??eli wdowiec uzyska?? dla siebie ca??y maj?tek po zmar??ej, to dalszy los tego maj?tku pozostaje w zupe??nym oderwaniu od uprawnie?? rodze??stwa zmar??ej. Oznacza to niestety, ??e po uregulowaniu spraw spadkowych po Pana siostrze, nie da si? do nich w tej sytuacji wróci? i uregulowa? ich ponownie w odmienny sposób i to nawet wówczas, je??eli nie s? Pa??stwo zadowoleni z pó??niejszego rozwoju sytuacji.<< powrót do listy pytań