Pro publico bono

Pytanie 81

Prowadzi??am dzia??alno??? gospodarcz?. Pomaga?? mi syn. Kupowa?? w hurtowni towar i dostarcza?? do sklepu. Okaza??o si?, ??e narobi?? d??ugów. Hurtownik odda?? spraw? do s?du. Nie poinformowa?? mnie jednak o tych d??ugach, a mój syn nie mia?? ??adnego formalnego pe??nomocnictwa ode mnie do prowadzenia biznesu. Dlatego teraz komornik ??ciga mnie. D??ug wynosi oko??o dwudziestu tysi?cy z??otych. Wierzyciel chce mi zlicytowa? dom. A to jedyna rzecz, jak? mam. Czy wolno mu?Skoro sprawa trafia ju?? do komornika, to znaczy, ??e zosta??a rozstrzygni?ta przez s?d. Komornik bowiem nigdy sam nie decyduje, czy egzekwowa? i ile egzekwowa? od danej osoby. Komornik jest wykonawc? orzeczenia s?du.

Niestety, tylko przed s?dem, a nigdy przed komornikiem, mo??na podnosi? wszelkiego rodzaju zarzuty, np.: przedawnienia, zap??acenia, czy te??, jak w Pani wypadku, braku pe??nomocnictwa do zaci?gania d??ugów w Pani imieniu.

W Pani sytuacji najlepszym rozwi?zaniem b?dzie porozumienie z wierzycielem. Z tego co Pani mówi, wynika, ??e w przesz??o??ci takie rozmowy przynosi??y skutek. W post?powaniu egzekucyjnym to wierzyciel wybiera i wskazuje komornikowi sposoby egzekucji. To wierzyciel decyduje, czy zaspokaja?? si? z Pani emerytury czy z mieszkania. Wierzyciel powinien przy tym kierowa? si? zasad? „nieuci???liwo??ci” ??rodka egzekucyjnego, to znaczy tak wybiera? sposoby egzekucji, aby nie by??a ona dla d??u??nika skrajnie dolegliwa. Jednak??e nie oznacza to, ??e wierzyciel nie ma prawa do skutecznej i szybkiej egzekucji. W Pani przypadku egzekucja ze sta??ych dochodów z ZUS trwa??aby nies??ychanie d??ugo, zanim dosz??oby do pe??nej sp??aty. Dlatego w mojej ocenie wierzyciel ma prawo w tym wypadku domaga? si? egzekucji z mieszkania. Mo??na jednak umówi? si? z wierzycielem, tak ??eby komornik zaprzesta?? egzekucji z nieruchomo??ci. Je??li wierzyciel udzieli Pani zw??oki w sp??acie nale??no??ci (np. w zamian za wp??at? jakiej?? sumy pieni???nej) i przedstawi Pani komornikowi dowód udzielenia zw??oki przez wierzyciela na pi??mie, komornik ma obowi?zek wstrzyma? si? z dokonywaniem czynno??ci egzekucyjnych (na podstawie art. 822 k.p.c.). Istnieje te?? inna mo??liwo??? –  poniewa?? to do wierzyciela nale??y wybór sposobu prowadzenia egzekucji, mo??e Pani umówi? si? z nim, ??e w zamian za spe??nienie przez Pani? okre??lonych warunków nie b?dzie wnosi?? o wszcz?cie egzekucji z nieruchomo??ci (albo, je??li egzekucja ju?? zosta??a wszcz?ta, zawnioskuje do komornika o jej zawieszenie lub umorzenie w cz???ci dotycz?cej egzekucji z nieruchomo??ci – w obu przypadkach komornik nie b?dzie ju?? podejmowa?? ??adnych czynno??ci egzekucyjnych w ramach egzekucji z nieruchomo??ci).  Wierzyciel na takim porozumieniu wcale nie b?dzie stratny. Przecie?? egzekucja z nieruchomo??ci jest droga i w pocz?tkowym etapie to w??a??nie wierzyciel z w??asnej kieszeni wyk??ada zaliczki na post?powanie egzekucyjne.<< powrót do listy pytań