Pro publico bono

Pytanie 82

Mam czwórk? rodze??stwa. Dwóch braci mieszka za granic?. Ja mieszkam w domu, który matka mi podarowa??a jaki?? czas temu. Ja op??acam wszystko, co jest zwi?zane z tym domem: media, u??ytkowanie wieczyste, podatek od gruntu itp. Komu i co b?dzie si? nale??a??o, gdy moja matka umrze? Moi bracia, którzy mieszkaj? za granic? raczej nie b?d? chcieli niczego, ale boj? si?, ??e ten który mieszka w Polsce nie odpu??ci. Czy mo??e mi zabra? dom wbrew woli matki?Nie mo??e. Skoro darowizna zosta??a skutecznie dokonana i zosta?? Pan w zwi?zku z tym wpisany do ksi?gi wieczystej jako w??a??ciciel, to mo??emy ??mia??o przyj??, ??e kwestia w??asno??ci nieruchomo??ci zosta??a ju?? definitywnie rozstrzygni?ta. Teraz to od Pana zale??y, kto po Panu stanie si? w??a??cicielem. Rozwi?za?? jest sporo, mo??e Pan nieruchomo??? sprzeda?, podarowa?, pozostawi? w spadku itp.

Natomiast rzeczywi??cie mo??e powsta? problem z rodze??stwem, je??eli w omawianej sytuacji przysz??a spadkodawczyni (matka) tylko na Pana rzecz dokona??a darowizny i jednocze??nie do spadku po niej nie wejd? prawa, które mog??oby odziedziczy? Pana rodze??stwo. Chodzi bowiem o to, i?? ustawodawca w pewien sposób ogranicza swobod? spadkodawcy w rozporz?dzeniu swoim maj?tkiem. Dzi?ki temu (a w Pana przypadku: niestety z tego powodu) zbyt ra???ce dysproporcje mi?dzy zst?pnymi mog? by? wyeliminowane. Innymi s??owy, nawet je??li matka w testamencie albo drog? darowizn ca??y swój maj?tek przeka??e jednemu synowi albo kilkorgu dzieciom z pomini?ciem cho?by jednego dziecka, to temu „pomini?temu” lub tym „pomini?tym” b?d? s??u??y??y roszczenia do spadkobiercy albo obdarowanego o zachowek. Oczywi??cie, jak s??usznie Pan zauwa??y??, nie ma obowi?zku dochodzenia tych roszcze??. W przypadku, gdy jedno z rodze??stwa zg??osi pretensje, to najprawdopodobniej roszczenia te b?d? wyczerpywa??y si? na sumie pieni???nej w wysoko??ci po??owy tego, co by zg??aszaj?cy odziedziczy??, gdyby nie by??o darowizny (chyba ??e zg??aszaj?cy roszczenie jest trwale niezdolny do pracy lub ma??oletni, wtedy przys??uguje mu dwie trzecie tego, co by dziedziczy?? z mocy ustawy, gdyby nie by??o darowizny), przy czym to, co w rzeczywisto??ci odziedziczy (np.: bi??uteri?, ??rodki pieni???ne) lub otrzyma od matki przed jej ??mierci? w drodze darowizny pomniejsza t? sum?.

Przymusowe przekazanie domu bratu nie wchodzi wi?c w rachub?, bo i na jakiej podstawie. Przy czym nie ma tu znaczenia, kto i od kiedy w rzeczywisto??ci ponosi op??aty z nim zwi?zane. Natomiast w podobnych sytuacjach niekiedy zdarza si?, ??e obdarowany przez spadkodawc? nie ma ??rodków na sp??at? zachowku i… musi sprzeda? otrzyman? nieruchomo???, aby posp??aca? uprawnionych do zachowku. Z tego, co Pan mów,i wynika jednak, ??e z tak? sytuacj? na szcz???cie nie mamy do czynienia.<< powrót do listy pytań