Pro publico bono

Pytanie 84

Mia??em taki przypadek. Jaki?? kierowca zaparkowa?? na moim miejscu parkingowym. Poprosi??em o pomoc Stra?? Miejsk?. Powiedziano mi, ??e niestety nic si? nie da zrobi?, gdy?? sprawa dotyczy placu pomi?dzy domami, a to teren spó??dzielni, czyli nie jest to droga publiczna, a zatem Stra?? Miejska nie mo??e tu interweniowa?. Jakie?? by??o moje zdziwienie, gdy nast?pnego dnia w tym samym miejscu ta sama Stra?? Miejska ukara??a mnie mandatem za picie piwka. Czy rzeczywi??cie Stra?? Miejska nie mo??e pomóc, gdy jest taka potrzeba, ale mo??e za to uprzykrza? cz??owiekowi ??ycie wbrew temu, co sama deklaruje?Tym razem jednak racja le??y po stronie Stra??y Miejskiej. Zaj?cie przez kogo?? miejsca parkingowego wynajmowanego od spó??dzielni mieszkaniowej stanowi naruszenie praw uprawnionego. Prawa te wynikaj? z umowy. Zatem uprawnionemu przys??uguj? roszczenia (o ile ustali, do kogo). Stra?? Miejska rzeczywi??cie nie jest uprawniona do rozstrzygania lub egzekwowania spraw cywilnych. Zatem nie jest uprawniona do ??cigania kierowcy, który zaj??? miejsce wynajmowane przez kogo?? innego, podobnie jak nie jest uprawniona do ??cigania najemcy, który nie p??aci?? czynszu i na skutek rozwi?zania umowy zajmuje mieszkanie bez tytu??u prawnego. Nie oznacza to, ??e w innych przypadkach Stra?? Miejska nie mo??e dzia??a?. I tak, je??eli na drodze ustawiony jest przez odpowiedni organ w??adzy publicznej znak: „zakaz parkowania”, to parkuj?cy w tym miejscu jest potencjaln? „ofiar?” Stra??y Miejskiej, gdy?? ta ma uprawnienia do kontroli ruchu drogowego w tym zakresie (por. art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Natomiast co do spo??ycia alkoholu, to zgodnie z art. 14 ustawy o wychowaniu w trze??wo??ci i przeciwdzia??aniu alkoholizmowi nie wolno tego czyni? na ulicach, placach i w parkach, z wyj?tkiem miejsc przeznaczonych do ich spo??ycia. Gdyby kto?? mia?? w?tpliwo??ci, czy taki zapis obejmuje równie?? podwórka po??o??one w gestii spó??dzielni mieszkaniowej, to zgodnie z uchwa??? Rady Miasta Szczecin z 27.10.2008 r. zakazano spo??ywania napojów alkoholowych na podwórkach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, z wy???czeniem budynków sk??adaj?cych si? z nie wi?cej ni?? czterech lokali mieszkalnych stanowi?cych w??asno??? osób fizycznych.

A zatem piwko proponuj? pi? w domu, w mieszkaniu, na tarasie, na balkonie, w ogrodzie albo w ogródkach piwnych (np.: w Alei Fontann). W innych miejscach b?dzie to zabronione (np.: na cokole fontanny w Alei Fontann).<< powrót do listy pytań