Pro publico bono

Pytanie 85

Moja mama jest schizofreniczk?. Ma lepsze i gorsze dni. Wiem, ??e chce swój ca??y maj?tek przekaza? dla mnie po swojej ??mierci. Ale moje rodze??stwo na to si? nie godzi. Mama leczy si? psychiatryczne. W jaki sposób mama ma dokona? o??wiadczenia woli? Notariusze odmawiaj? mi pomocy. Boj? si?, ??e b?d? ci?gani po s?dach, gdy rodze??stwo b?dzie chcia??o podwa??y? spadek.Osoba, która chce dokona? rozporz?dze?? swoim maj?tkiem, mo??e to uczyni? ró??norako. Mo??e zawrze? umow? (umowy) darowizny albo mo??e testamentem powo??a? spadkobierc? (spadkobierców). O innych przypadkach, takich jak np. sprzeda??, nie mówimy, bo nie le??y to w sferze Pani zainteresowania.
Je??eli do maj?tku wchodzi nieruchomo???, to niew?tpliwie darowizna b?dzie musia??a by?, dla swojej skuteczno??ci, dokonana na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Natomiast testament mo??e, ale nie musi by? sporz?dzony w formie notarialnej. Rozumiem, ??e cz???? notariuszy nie chce zaj?? si? Pani spraw?, gdy?? w „powietrzu wisi” konflikt z rodze??stwem. Wiadomo równie??, ??e akt notarialny (obejmuj?cy czy to darowizn?, czy testament) b?dzie skuteczny jedynie wówczas, je??eli Pani mama b?dzie znajdowa? si? w stanie psychicznym umo??liwiaj?cym jej ??wiadome i swobodne powzi?cie decyzji i wyra??enie woli. Mo??na wi?c zak??ada?, ??e w przypadku sporz?dzenia notarialnej darowizny lub testamentu notariusz „b?dzie ci?gany” po s?dach przez osoby podwa??aj?ce czynno??? notarialn?, celem z??o??enia zezna?? na okoliczno??? zaobserwowanego stanu uczestnika czynno??ci notarialnej.
Z tego, co si? orientuj?, schizofrenia charakteryzuje si? okresami remisji. Je??eli remisja b?dzie pe??na, to w tym stanie chory mo??e skutecznie z??o??y? o??wiadczenie woli. W Pani interesie le??y udokumentowanie, ??e w chwili sk??adania o??wiadczenia mama by??a w pe??ni zdolna do ??wiadomego i swobodnego powzi?cia decyzji i wyra??enia woli. Je??eli takie za??wiadczenie wystawi lekarz psychiatra, to mo??liwo??? podwa??enia czynno??ci prawnej dokonanej w tym okresie (sporz?dzenia darowizny lub testamentu) znacz?co si? kurczy.
Je??eli notariusz odmówi sporz?dzenia aktu notarialnego, to widz? dwie mo??liwo??ci. W okresie remisji pe??nej (po jej medycznym udokumentowaniu) mo??na poprosi? mam? o sporz?dzenie pisemnego testamentu, który w ca??o??ci zostanie spisany odr?cznie, opatrzony dat? i podpisem. W nim mama mo??e np. do ca??o??ci spadku powo??a? Pani?. Je??eli jednak uzna Pani, ??e akt notarialny daje najwi?ksz? pewno???, a notariusz nadal b?dzie odmawia?? jego sporz?dzenia, to mo??na pisemnie za???da? od notariusza pisemnego uzasadnienia odmowy dokonania czynno??ci notarialnej (art. 82 ustawy Prawo o notariacie) i nast?pnie w terminie tygodniowym odwo??a? si? do s?du (o sposobie i trybie odwo??ania notariusz ma obowi?zek pouczy?).<< powrót do listy pytań