Pro publico bono

Pytanie 86

Moja mama zmar??a. Mój syn mieszka?? u niej, z konkubin? i dwójk? dzieci. Mieszkanie nale??y do gminy i by??o wynajmowane mojej mamie. Chcia??abym, aby syn przej??? to mieszkanie po swojej babci.Skoro mieszkanie by??o wynajmowane, to przej??cie mieszkania mo??e polega? jedynie na tym, ??e zamiast Pani mamy najemc? zostanie Pani syn. W obecnym stanie b?dzie to mo??liwe jedynie wówczas, je??eli wynajmuj?cy na to si? zgodzi, to znaczy je??eli podpisze umow? z Pani synem jako najemc?.
Zgodnie z art.  691 § 1 i 2 k.c. w razie ??mierci najemcy lokalu mieszkalnego mo??liwe jest „automatyczne” wst?pienie w jego miejsce nast?puj?cych osób:

  1. ma????onka zmar??ego najemcy,
  2. dzieci zmar??ego najemcy i jego wspó??ma????onka
  3. innych osób, wobec których zmar??y najemca by?? obowi?zany do ??wiadcze?? alimentacyjnych
  4. osoby która pozostawa??a faktycznie we wspólnym po??yciu z najemc? (konkubenta).

Jak zatem wida?, wnuczek nie jest ??adn? z wy??ej wymienionych osób. Dlatego nie mo??na na wynajmuj?cym nic wymusi?. Mo??na z nim negocjowa?. Z tym, ??e dla wynajmuj?cego mo??e by? to nawet korzystne, bo je??eli nie zgodzi si? na podpisanie umowy z Pani synem, a syn fizycznie nie ma gdzie mieszka?, to z pewno??ci? nie wyprowadzi si? pr?dko, bo niby dok?d? Dla wynajmuj?cego oznacza to d??ugotrwa??e i uci???liwe post?powanie eksmisyjne, którego uniknie, podpisuj?c now? umow? z Pani synem.<< powrót do listy pytań