Pro publico bono

Pytanie 88

Kupi??em dom, ale nie uda??o mi si? sp??aci? kredytu. W zwi?zku z tym na licytacji komorniczej kto?? inny kupi?? mój dom. Ten nowy w??a??ciciel chce mnie teraz wyrzuci?. Ale nie mam gdzie i???. Moje pytanie: „Co to znaczy wprowadzenie przez komornika”?W toku egzekucji komorniczej sprzedano Pana dom. Nabywc? zosta??a ta osoba, która w toku licytacji zaoferowa??a najwy??sz? kwot?. Za t? kwot? sp??acono Pana d??ugi (nie wiem, czy wszystkie, ale przy tym pytaniu nie jest to wa??ne). Teraz nabywca chcia??by korzysta? z prawa w??asno??ci domu, który przed chwil? kupi??. Nowy w??a??ciciel w Polsce wcale nie ma lekko. W Pana sytuacji to dobra wiadomo???. Nowy w??a??ciciel ju?? za dom zap??aci??, ju?? musi p??aci? podatki, op??aty za u??ytkowanie wieczyste czy inne op??aty zwi?zane z domem… a Pan wci??? w nim mieszka. Nowy w??a??ciciel nie ma prawa wyrzuci? Pana si???, ale mo??e zainicjowa? post?powanie s?dowe i uzyska? tytu?? egzekucyjny, na podstawie którego b?dzie móg?? w post?powaniu egzekucyjnym uzyska? pe??ni? w??adzy w??a??cicielskiej nad domem (w tym prawo do wy???cznego korzystania z przedmiotu w??asno??ci).
Skoro komornik zapowiedzia?? wprowadzenie nowonabywcy, to znaczy, ??e dosz??o ju?? do uprawomocnienia si? postanowienia o przys?dzeniu w??asno??ci. Prawomocne postanowienie o przys?dzeniu w??asno??ci jest bowiem tytu??em egzekucyjnym uprawniaj?cym komornika do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomo??ci. Oznacza to nic innego jak to, ??e komornik fizycznie „wpu??ci” nowego w??a??ciciela do domu, to znaczy umo??liwi mu korzystanie z domu, który nowy w??a??ciciel kupi??. Jakby Pan chcia?? to utrudnia?, to komornik mo??e nawet uczyni? to w asy??cie Policji. Odmowa otwarcia drzwi mo??e skutkowa? interwencj? ??lusarza. Nie oznacza to jednak, ??e komornik Pana przy okazji wyeksmituje, bo nie ma na razie ku temu podstaw (brak odpowiedniego tytu??u egzekucyjnego). Jak wspomniano, eksmisja mo??liwa b?dzie po procesie eksmisyjnym.
Oczywi??cie, stan, w którym zarówno d??u??nik, jak i nowy w??a??ciciel zajmuj? t? sam? nieruchomo???, jest bardzo konfliktogenny. Nale??y si? zastanowi?, czy nie lepiej poszuka? pomocy w odpowiednich instytucjach, bo pod wzgl?dem formalnym nie ma Pan praw do zajmowania cudzego domu i wcze??niej czy pó??niej dom trzeba b?dzie opu??ci?.<< powrót do listy pytań