Pro publico bono

Pytanie 89

Jestem m???atk?, ale w??a??ciwie nie jeste??my razem z m???em. Chcia??abym uregulowa? sprawy finansowe, bo si? boj?, ??e m??? np. narobi d??ugów. Czy co?? mog? zrobi?, aby czu? si? spokojnie? Mamy wspólne mieszkanie.Skoro pozostaje Pani z m???em we wspólno??ci maj?tkowej ma????e??skiej to warto przypomnie?, ??e w tej sytuacji wyró??niamy trzy „rodzaje” mas maj?tkowych: Pani maj?tek odr?bny, maj?tek odr?bny m???a oraz maj?tek wspólny ma????e??ski. 
Je??eli chodzi o Pani maj?tek odr?bny, to w tym zakresie nie ma podstaw do obaw. M??? nie ma mo??liwo??ci zgodnie z prawem zby? czy obci???y? takich przedmiotów.
W przypadku maj?tku wspólnego rzeczywi??cie mog? istnie? podstawy do obaw, gdy?? ka??dy z ma????onków mo??e samodzielnie zarz?dza? tym maj?tkiem (art. 36 § 2 k.r.o.). Spiesz? jednak uspokoi?, ??e przy zarz?dzie po pierwsze ma????onkowie powinni ze sob? wspó??dzia??a?, a po drugie najbardziej „donios??e” czynno??ci zawsze wymagaj? zgody obu ma????onków (np.: zbycie lub obci???enie wspólnego mieszkania, dokonanie wi?kszej istotnej darowizny; nie dotyczy to ju?? jednak na przyk??ad zbycia wspólnej rzeczy ruchomej, cho?by nawet du??ej warto??ci, np. samochodu).
Je??eli ma????onek trwoni maj?tek wspólny, to mo??na albo ???da? pozbawienia przez s?d drugiego ma????onka prawa do samodzielnego zarz?du maj?tkiem wspólnym (art. 40 k.r.o.), albo wyst?pi?? z wnioskiem do s?du o zniesienie wspólno??ci maj?tkowej ma????e??skiej (art. 52 k.r.o.). Ten drugi skutek mo??na uzyska? równie?? zawieraj?c z m???em odpowiedni? umow? notarialn? (art. 47 k.r.o.) Je??eli mia??oby doj??? do zniesienia wspólno??ci maj?tkowej ma????e??skiej, to trzeba pami?ta?, ??e istniej?cy obecnie maj?tek wspólny trzeba b?dzie podzieli? – najpewniej po równo dla ka??dego. Po tym ka??dy b?dzie ??y?? na swój rachunek.
Pozostaje jeszcze poczyni? uwag?, ??e rozwód lub separacja (art. 54 § 1 k.r.o.) równie?? prowadz? do zniesienia wspólno??ci maj?tkowej ma????e??skiej.
Natomiast – jako ewentualny spadkobierca ustawowy swojego m???a – mo??e Pani liczy? si? z problemem d??ugów spadkowych, o ile takie m??? wygeneruje. Gdyby dosz??o do dziedziczenia z ustawy i do spadku wchodzi??yby powa??ne d??ugi, proponuj? nie przyjmowa? spadku wprost.<< powrót do listy pytań