Pro publico bono

Pytanie 9

Wiem te??, ??e zmar??y ojciec mojego dziecka mia?? samochody. Nie wiem co si? z nimi sta??o. Czy mog? ???da? wyjawienia gdzie te pojazdy si? znajduj??Skoro ustalili??my, ??e syn jest jedynym spadkobierc? to rzeczywi??cie w jego interesie le??y odzyskanie pojazdów – o ile rzeczywi??cie pojazdy te stanowi??y w??asno??? spadkodawcy. Jednak wyjawienie przedmiotów spadkowych, które mo??e nakaza? s?d, nie wchodzi tu w rachub?, gdy?? wyjawienia przedmiotów spadkowych mo??na ???da? tylko od spadkobiercy. Od osoby, która faktycznie w??ada pojazdem, a nie jest spadkobierc?, mo??na dochodzi? fizycznego wydania pojazdów - na podstawie wcze??niejszego s?dowego stwierdzenia nabycia spadku. Trzeba jednak zna? dane takiej osoby. Natomiast z pomoc? w ustaleniu czy i ile pojazdów zarejestrowano na zmar??ego mo??e przyj??? Centralna Ewidencja Kierowców, która mo??e udzieli? takich informacji tym osobom, które wyka??? interes prawny (por. art. 655 k.p.c. art. 1027 k.c. i art. 80c ust. 4 ustawy Prawo ruchu drogowym).<< powrót do listy pytań