Pro publico bono

Pytanie 90

Moja mama ma 85 lat. Moja mama mieszka??a w mieszkaniu, które powsta??o z du??ego mieszkania. Wcze??niej by??o to czteropokojowe mieszkanie, które gmina podzieli??a na dwa mieszkania. Tak powsta??o jednopokojowe mieszkanie i trzypokojowe mieszkanie. Oba mieszkania z osobn? kuchni? i ??azienk?, nawet z osobnymi przedpokojami, tylko z tym samym wej??ciem. Mniejsze mieszkanie wynajmowa??a mama od gminy. Nawet dwie ksi???eczki za mieszkanie by??y, jedna dla mamy, druga dla tamtych najemców. Ja zajmowa??am si? mam? i okaza??o si?, ??e cho? mama przez ca??y czas regularnie i sumiennie p??aci??a za mieszkanie, to ta rodzina, która mieszka??a w mieszkaniu obok – nie. Teraz moj? mam? obci???ono sp??atami za mieszkanie s?siadów. Spraw? prowadzi?? adwokat przydzielony z urz?du.Rozstrzygni?cie rzeczywi??cie budzi powa??ne w?tpliwo??ci. Skoro mama wynajmowa??a ma??e mieszkanie, to nie mo??e p??aci? czynszu za inne jeszcze sk??adniki maj?tkowe gminy, które gmina wynajmowa??a innym osobom.
Z drugiej strony, skoro mam? reprezentowa?? profesjonalny pe??nomocnik, to by? mo??e pod wzgl?dem formalnym sprawa wygl?da inaczej ni?? Pani opisuje, np. umowa najmu by??a zawarta nie na „ma??e” mieszkanie tylko na oba mieszkania, co powoduje, ??e ka??dy z najemców (i mama i s?siednia rodzina) razem wspólnie odpowiadali za zap??at? czynszu za oba mieszkania.
Generalnie jednak powinno by? tak, ??e skoro w rzeczywisto??ci mama zajmowa??a ma??e mieszkanie, to powinna mie? umow? najmu ma??ego mieszkania, tj. tego, które w istocie u??ytkowa??a, a nie równie?? tego, którego w istocie nie u??ytkowa??a. Mo??liwo??? technicznego wyodr?bnienia obu mieszka?? (art. 2 ust. 2 ustawy o w??asno??ci lokali) nie b?dzie tu mia??a znaczenia, bo przecie?? mo??liwe jest zawarcie umowy najmu okre??lonej cz???ci nieruchomo??ci, co wyra??nie wynika z art. 660 k.c. By? mo??e wi?c w trakcie procesu nie przeprowadzono dowodu na rzeczywisty stan faktyczny, tj. u??ywanie przez mam? tylko cz???ci wcze??niej podzielonego mieszkania, co z kolei powinno mie? wp??yw na ustalenie tre??ci stosunku prawnego, tj. ustalenia, ??e Pani mama wynajmuje tylko ma??e mieszkanie, a nie oba mieszkania. Jednak bez znajomo??ci dokumentacji trudno powiedzie?, czy w ogóle taki dowód by?? mo??liwy.
Natomiast obecnie, skoro wyrok jest ju?? prawomocny, trudno b?dzie cokolwiek wymy??li?. Czas na spór s?dowy ju?? min???. Oczywi??cie mo??liwe jest w niektórych przypadkach wznowienie post?powania zako??czonego prawomocnym ju?? wyrokiem, jednak ku temu potrzebne b?dzie np. wykazanie, ??e zosta?? odkryty nowy dowód, z którego mama nie mog??a skorzysta? w poprzednim post?powaniu.<< powrót do listy pytań