Pro publico bono

Pytanie 92

Boj? si?. Boj? si? komorników. Wynajmowa??am lokal i teraz jestem d??u??niczk? z tytu??u nieop??aconego czynszu. Komornik nie daje mi ??y?. Z??o??y??am wniosek o wstrzymanie egzekucji. A komornik nadal dzia??a. Dlaczego?Sam wniosek o wstrzymanie egzekucji nie wstrzymuje egzekucji. W przeciwnym wypadku d??u??nik móg??by sk??ada? taki wniosek cyklicznie i uniemo??liwi? w ten sposób wierzycielowi realizacj? jego s??usznego interesu. Nie bardzo wiadomo na jakiej podstawie opiera?? si? Pani wniosek. Nie wiadomo, te??, czy ze swoim ???daniem wyst?pi??a Pani do komornika czy do s?du. O ile bowiem zawieszenie ca??ego post?powania mo??e nast?pi? jedynie na podstawie postanowienia s?du, o tyle komornik w okre??lonych wypadkach ma obowi?zek wstrzyma? si? z dokonaniem konkretnych czynno??ci egzekucyjnych, przy czym nale??y pami?ta?, ??e na polecenie wierzyciela komornik musi dokona? czynno??ci, która uleg??a wstrzymaniu.
Mo??liwo??ci jest tu du??o. Zgodnie z art. 822 k.p.c. komornik ma obowi?zek wstrzyma? si? z wykonaniem czynno??ci, je??eli przed jej rozpocz?ciem d??u??nik z??o??y niebudz?cy w?tpliwo??ci dowód na pi??mie, ??e obowi?zku swojego dope??ni?? albo ??e wierzyciel udzieli?? mu zw??oki. Komornik wstrzyma si? równie?? z dokonaniem czynno??ci, je??eli przed jej rozpocz?ciem d??u??nik albo jego ma????onek podniesie zarzut wynikaj?cy z umowy ma????e??skiej przeciwko dokonaniu czynno??ci i oka??e umow? maj?tkow? ma????e??sk? oraz przed??o??y niebudz?cy w?tpliwo??ci dowód na pi??mie, ??e zawarcie umowy maj?tkowej ma????e??skiej oraz jej rodzaj by??y wierzycielowi wiadome. 
Ponadto d??u??nikowi przys??uguje skarga na czynno??ci komornika do s?du rejonowego. Wraz ze skarg? (do której z??o??enia jest termin siedmiodniowy od dnia dokonania czynno??ci) d??u??nik mo??e z??o??y? wniosek o zawieszenie post?powania egzekucyjnego (art. 821 k.p.c.). S?d nie musi jednak tego wniosku uwzgl?dni?(art. 7672 § 2 k.p.c.).
Wniosek o zawieszenie post?powania móg?? te?? by? po???czony z wnioskiem o przywrócenie terminu (np. do wniesienia apelacji) albo po prostu stanowi? rodzaj zabezpieczenia Pani interesu. Ka??de takie ???danie zawsze podlega ocenie s?du. S?d mo??e, ale nie musi Pani wniosek uwzgl?dni? (por. art. 172 k.p.c., art. 755 § 1 pkt. 3 k.p.c.). Je??eli s?d wniosku nie uwzgl?dni – komornik nie tylko mo??e, ale wr?cz musi dzia??a? nadal.<< powrót do listy pytań