Pro publico bono

Pytanie 94

Mam spó??dzielcze mieszkanie lokatorskie. Wk??ad na mieszkanie dosta??am od rodziny jeszcze przed ??lubem. Potem mieszkanie zamieni??am z te??ciow? by??ego m???a. To znaczy ona wzi???a moje mieszkanie, a ja jej, za zgod? spó??dzielni, gdy?? obie mia??y??my mieszkania lokatorskie. Teraz mój m??? ro??ci sobie prawo do tego mieszkania. Czy ma prawo?Do mieszkania nikt nie ma prawa, bo mieszkanie nale??y do spó??dzielni. Spó??dzielnia jest jego w??a??cicielem. W tym sensie m??? nie ma prawa do mieszkania. Pozostaje jednak problem prawa do wk??adu mieszkaniowego. Przy mieszkaniach lokatorskich to wk??ad mieszkaniowy (czyli jaka?? kwota pieni???na nale??na od spó??dzielni uprawnionemu, a nie samo mieszkanie) jest tym przedmiotem, który le??y w naszym zainteresowaniu.
Obecnie tylko Pani jest lokatorem i tylko Pani jest uprawniona do ewentualnego odbioru wk??adu mieszkaniowego. Rozumiem jednak, ??e m??? wywodzi swoje uprawnienia z tego, i?? kiedy?? mieszkanie stanowi??o w??asno??? jego matki. Otó?? skoro dosz??o do zamiany mieszka?? lokatorskich, to dla prawa odbioru wk??adu mieszkaniowego taka sytuacja ma nast?puj?ce konsekwencje. Wk??ad mieszkaniowy zwi?zany z Pani mieszkaniem, które nast?pnie przej???a te??ciowa, obecnie przys??uguje te??ciowej. Wk??ad mieszkaniowy zwi?zany z mieszkaniem te??ciowej, które nast?pnie przej???a Pani, obecnie przys??uguje Pani. Jednocze??nie do??? czytelny jest równie?? chronologiczny ci?g zdarze??: z maj?tku przedma????e??skiego wniesiono wk??ad mieszkaniowy, który nast?pnie zamieniono na inny. A zatem wk??ad mieszkaniowy nigdy nie sta?? si? elementem wspólno??ci maj?tkowej ma????e??skiej, ca??y czas nale??y do Pani maj?tku odr?bnego. M???owi nie przys??uguj? wi?c ??adne roszczenia w tym zakresie.<< powrót do listy pytań