Pro publico bono

Pytanie 95

Niedawno zmar?? mój ojciec, który mia?? podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. Ja jestem córk? z pierwszego ma????e??stwa. Ojciec na sta??e mieszka?? w Niemczech, chocia?? zmar?? w Szczecinie. Nie mam kontaktu z pozosta??ymi spadkobiercami. Ojciec najprawdopodobniej nie sporz?dzi?? testamentu. Co mam zrobi?, aby wzi?? udzia?? w post?powaniu spadkowym? W jakim kraju odb?dzie si? post?powanie s?dowe i wedle jakich przepisów?Zgodnie z art. 1108 k.p.c.. w takiej sytuacji sprawy spadkowe nale??? do jurysdykcji krajowej, tzn. sprawa o stwierdzenie nabycia spadku mo??e by? przeprowadzona przed s?dem polskim, niezale??nie od sk??adników masy spadkowej. Zgodnie z tym przepisem do jurysdykcji krajowej (czyli do w??a??ciwo??ci s?dów polskich) nale??? sprawy spadkowe, je??eli spadkodawca w chwili ??mierci mia?? obywatelstwo polskie.
Jednak, je??li w sk??ad maj?tku spadkowego wchodzi prawo rzeczowe po??o??one w Polsce, to sprawa spadkowa w zakresie dotycz?cym tego prawa rzeczowego musi zosta? przeprowadzona przed polskim s?dem (art. 11038 k.p.c.). Teza ta bazuje na orzeczeniu S?du Najwy??szego z dnia 09.08.2000 r. (I CKN 804/00), które zapad??o co prawda przed lipcow? zmian? k.p.c., jednak nale??y opowiedzie? si? za jej aktualno??ci?.
Z tego, co Pani mówi, zmar??y pozostawi?? po sobie spó??dzielcze w??asno??ciowe prawo do lokalu mieszkalnego po??o??onego w Szczecinie – które to prawo jest niew?tpliwie prawem rzeczowym (art. 244 k.c.). Tak wi?c mo??e Pani z??o??y? do s?du polskiego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Pozostaje pytanie, który to b?dzie s?d (w którym mie??cie). Otó?? zgodnie z art. 628 k.p.c. w??a??ciwy jest s?d ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jednak??e je??eli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da si? ustali? (np. zmar??y mieszka?? w Niemczech), wówczas w??a??ciwy jest s?d miejsca, w którym znajduje si? maj?tek spadkowy. W tym wypadku b?dzie wi?c to s?d w Szczecinie, skoro mieszkanie po??o??one jest w tym mie??cie. I znów rodzi si? pytanie – który s?d w Szczecinie b?dzie w??a??ciwy: S?d Rejonowy Szczecin-Prawobrze??e i Zachód czy S?d Rejonowy Szczecin-Centrum? Odpowied?? na to pytanie zale??y od tego, w której cz???ci Szczecina znajduje si? mieszkanie.<< powrót do listy pytań