Pro publico bono

Pytanie 96

Mam w??asno??ciowe spó??dzielcze prawo do lokalu. Czy mog? bez zgody wspó??ma????onka przepisa? swoj? cz???? na córk?? To mieszkanie mamy na wspó??w??asno???, a nie na wspólno??? maj?tkow? ma????e??sk?.Wspó??w??asno??? tego mieszkania warunkuje ni??ej opisane uprawnienia jakie Pani przys??uguj?. Wspólno??? ma????e??ska wyklucza??aby te mo??liwo??ci.
Zgodnie z Art. 172 ust. 6 ustawy o spó??dzielniach mieszkaniowych przedmiotem zbycia mo??e by? u??amkowa cz???? spó??dzielczego w??asno??ciowego prawa do lokalu. Innymi s??owy, mo??na zby? udzia?? w tym prawie, czyli mówi?c ju?? zupe??nie jasno mo??na zby? „pó??” mieszkania osobie trzeciej.
Jednak??e pozosta??ym wspó??uprawnionym z tytu??u w??asno??ciowego prawa do lokalu (nazwijmy ich w uproszczeniu wspó??w??a??cicielami) przys??uguje prawo pierwokupu. Umowa zbycia u??amkowej cz???ci w??asno??ciowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomo??ci istotnych postanowie?? umowy niezgodnie z rzeczywisto??ci? jest niewa??na. Czyli wspó??w??a??ciciele musz? wiedzie? o sprzeda??y cz???ci mieszkania oraz musz? zna? warunki planowanej umowy. O to zadba ju?? notariusz. Dopiero je??eli ten wspó??w??a??ciciel nie skorzysta z prawa pierwokupu, mo??na skutecznie przenie??? swój udzia?? na inn? osob?.
Pozostaje pytanie, co zrobi? w przypadku gdyby zechcia??a Pani swój udzia?? podarowa?, a nie sprzedawa?. Z wielu ró??nych prawnych koncepcji mo??liwych do przyj?cia opowiadam si? za tak?, z której wynika, i?? prawo pierwokupu przewidziane jest tylko w przypadku sprzeda??y lub innego ekwiwalentnego zbycia. W przypadku darowizny prawo pierwokupu nie s??u??y, gdy??, jak wskazuje nazwa, prawo pierwokupu to co?? innego ni?? prawo jakiegokolwiek „pierwonabycia”. Innymi s??owy, prawo pierwokupu ma zastosowanie tylko do kupna, nie za?? do darowizny.<< powrót do listy pytań