Pro publico bono

Pytanie 97

Porusza??em si? skuterem, nie przypuszcza??em, ??e mam alkohol we krwi. W konsekwencji tego czynu prokurator nakaza?? ZUS-owi p??aci? po 100z?? miesi?cznie z mojej emerytury na poczet grzywny. I rzeczywi??cie moja emerytura pomniejszy??a si? miesi?cznie o 100z??. Ale dlaczego po rozprawie komornik zabra?? mi du??o wi?cej?Z okazanych dokumentów wynika, ??e prokurator wyda?? postanowienie o zaj?ciu zabezpieczaj?cym. Innymi s??owy umo??liwi?? komornikowi zabieranie Panu po 100z?? miesi?cznie z emerytury tytu??em zabezpieczenia wykonania ewentualnej przysz??ej kary grzywny. Komornik wszystkie odebrane sumy (po 100z?? miesi?cznie) mia?? trzyma? na swoim rachunku i w przypadku gdyby s?d skaza?? Pana na rzeczon? grzywn?, to ta grzywna by??aby zabrana z rachunku komornika.
Nast?pnie s?d rzeczywi??cie skaza?? Pana na grzywn? w kwocie 1000z??. W tym momencie komornik nie odebra?? Panu jeszcze w sumie 1000z??. Dlatego pozosta??? nieodebran? Panu cz???? odebrano Panu jednorazowo.<< powrót do listy pytań