Pro publico bono

Pytanie 98

S?d skaza?? mnie na grzywn?. Po rozprawie komornik zabra?? pieni?dze z mojej emerytury. No ale ja chcia??em sam zap??aci?? t? grzywn?, dlaczego nikt mnie nie wezwa???Tu rzeczywi??cie mo??na doszukiwa? si? nieprawid??owego dzia??ania. Zgodnie z regulacjami dotycz?cymi wykonania orzecze?? s?dowych skazuj?cych na grzywn?, które to regulacje zawarte s? w Regulaminie urz?dowania s?dów powszechnych, s?d powinien wezwa? Pana do dobrowolnego wykonania orzeczenia s??dowego w terminie 30 dni. Skoro od razu skierowano spraw? do komornika, nie mia?? Pan szans, aby unikn?? ponoszenia niepotrzebnych kosztów egzekucji komorniczej. Mo??na wi?c rzec, i?? s?d wyrz?dzi?? Panu szkod? i w konsekwencji mo??e Pan pozwa? s?d do s?du. Pytanie tylko, czy przy niewielkiej w sumie szkodzie sprawa warta jest zachodu. By? mo??e warto przedstawi? spraw? Prezesowi S?du z pro??b? o dobrowolny zwrot poniesionych kosztów komorniczych.<< powrót do listy pytań