Zakres działania


Dziedziczenie

Z natury rzeczy do lepszego ??wiata przenosi si? dusza, a nie maj?tek. Sensem istnienia post?powania spadkowego jest zagospodarowanie tego maj?tku, a to w zgodzie z wol? zmar??ego, a to w zgodzie z wol? ustawodawcy. Naszym klientom zawsze w pierwszej kolejno??ci radzimy polubowne za??atwienie sprawy, jednak oczywi??cie to wymaga porozumienia wszystkich uprawnionych. Nierzadko jednak w??ród nich znajdzie si? kto?? o mylnym wyobra??eniu co do przys??uguj?cej mu fortuny i porozumienie nie jest mo??liwe. Musimy wówczas ingerowa?.


Obrona przed roszczeniami

Czym lepiej skonstruowane s? roszczenia przeciwnika tym trudniejsza jest obrona. Jednak nasze do??wiadczenie uczy, ??e w??ród niesko??czonej ilo??ci zarzutów zawsze znajdzie co najmniej si? jeden, który wniesie do sprawy szereg w?tpliwo??ci. W?tpliwo??ci te trzeba nast?pnie rozegra? na korzy??? bronionego.

W Kancelarii Zakowski.eu unikamy i zawsze b?dziemy unika? konstruowania obrony za pomoc? wys??owienia niezliczonej ilo??ci nierozs?dnych zarzutów. Osi?gni?cie mo??liwie najlepszych rezultatów nigdy nie zale??y od ilo??ci op??acanej pracy, lecz od merytorycznej jej warto??ci.

Przy obronie przed roszczeniami innych osób wa??na jest sama postawa naszego klienta. Tylko on ma wiedz? o zdarzeniach stanowi?cych „otoczk?” sprawy. Mamy ??wiadomo???, ??e musimy je wszystkie dok??adnie pozna?.


Roszczenia o naprawienie szkody

Szkody wyrz?dzane s? zarówno umy??lnie jak i niechc?cy. Wandale niszcz?cy mienie, kierowca który si? zagapi??, rodzic który nie dopilnowa?? dziecka, spó??ka budowlana która nie zabezpieczy??a terenu budowy – wszystkie takie podmioty powinny szkod? naprawi?. Je??eli próbuj? si? od tego uchyli? to szkodz? same sobie - oczywi??cie je??eli wierzyciel ma odwag? upomnie? si? o swoje.

W naszej praktyce prowadzimy szereg procesów o naprawienie szkody. Ca??a sztuka polega tu na odnalezieniu wszelkich przys??uguj?cych roszcze?? i prawid??owym przedstawieniu dowodów w sprawie. Brzmi to do??? prosto, co niestety jest powa??n? pu??apk? dla ma??o skrupulatnych pe??nomocników.

 


Roszczenia z um??w

Nie sposób wyobrazi? sobie ??wiat bez umów. Ka??dego dnia ka??dy cz??owiek zawiera kilka ustnych umów. W przypadku sta??ej wspó??pracy lub warto??ciowych interesów zwykle umowa jest pisemna. Jednak ka??da umowa powinna by? wykonana. Ten kto jej nie wykonuje szkodzi sam sobie - oczywi??cie je??eli wierzyciel ma odwag? upomnie? si? o swoje.

W naszej praktyce spotykamy, a cz?sto równie?? sporz?dzamy, umowy dotycz?ce niemal??e ka??dej aktywno??ci. Sprzeda??, wynajem, umowa powo??uj?ca spó??k?, umowa o prac?, umowa o organizacj? koncertu rockowego to tylko przyk??adowy katalog. Wiemy przy tym, ??e ??ycie pisze nieprzewidywalne scenariusze. A to kto?? nie zap??aci, a to dostarczy wadliwy towar, a to dopu??ci si? czynu usankcjonowanego kar? umown?, a to co?? zniszczy, a to nies??usznie potr?ci wierzytelno??ci. Wówczas potrzebna b?dzie nasza ingerencja.


Szkody powsta??e poza granicami RP

Szkoda za granic? mo??e powodowa? konieczno??? pozwania d??u??nika do S?du w??a??ciwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela. Innymi s??owy np.: szkoda w Niemczech mo??e by? naprawiona na skutek wyroku wydanego przez polski S?d, je??eli poszkodownaym by?? Polak. Nie jest to regu??a, ale istnieje taka mo??liwo???.