Aktualności

23.11.2018r. Rozszerzony obowiązek informacyjny RODO

 

Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej: DO) jest prawidłowe wykonanie i rozliczenie umowy zlecenia. Administrator DO: Sławomir Żakowski, ul. Reja 9/4, Szczecin (NIP: 8512198736), e-mail: mecenas@zakowski.eu. DO będzie przetwarzane do upływu ostatniego z następujących okresów:

 

  1. rozliczanie zamówień,
  2. termin przedawnienia roszczeń,

24 miesiące od zakończenia usługi (w ciągu tych 24 miesięcy możesz uzyskać swoją dokumentację, później nie będzie to już możliwe).

Możemy przekazać Twoje DO innym podmiotom (np. Twojemu dłużnikowi, ubezpieczycielowi, placówce medycznej, innemu współpracującemu z nami radcy prawnemu lub prawnikowi, właściwemu organowi władzy publicznej np. Sądowi, Rzecznikowi Finansowemu), jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy zlecenia.

 

DO będzie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO (w tym ostatnim przypadku w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dopełnienia przepisów regulujących zasady naszego działania).

 

Masz prawo do:

  1. dostępu do Danych Osobowych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) przepisów RODO,
  3. przenoszenia danych osobowych, o ile zostaną spełnione przesłanki przewidziane przepisami prawa,
  4. wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia. DO nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

więcej >>

04.03.2014r. Naruszenie praw autorskich do strony internetowej

Nasz Klient wykonał stronę internetową dla swojego kontrahenta - Zakładu Niepublicznej Opieki Zdrowotnej. Oskarżeni zamieścili na swojej stronie zrzut ekranu tej strony bez zgody autora na wykorzystanie tego utworu na tym polu eksploatacji. Nie było wątpliwości, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Co prawda pozwani powoływali się na ustną zgodę ZOZ, jednak ZOZ nigdy nie nabył praw autorskich do swojej strony internetowej, natomiast miał prawo do korzystania z tego dzieła (swojej strony internetowej) dzięki zgodzie autora tej strony internetowej.

 

     Niedopuszczalność umieszczania na własnej stronie zrzutu ekranu z cudzej strony internetowej potwierdził także Sąd Okręgowy w Szczecinie, który przyjął, że pozwani naruszyli w ten sposób prawa autorskie. Jednakże z niezrozumiałych powodów Sąd Okręgowy uznał, że autor nie miał ŻADNYCH ROSZCZEŃ wobec sprawców naruszenia. Sąd ten pozbawił pokrzywdzonego zarówno prawa do żądania zaprzestania naruszenia, prawa do odszkodowania, prawa do odszkodowania, jak i prawa do przeprosin. Kancelaria Zakowski.eu złożyła apelację od tego wyroku. Na szczęście Sąd Apelacyjny w Szczecinie skorygował ten zaskakujący wyrok.

 

     Sukces oczywiście cieszy, ale wniosek w dalszym ciągu jest gorzki – dochodzenie przez poszkodowanego autora swoich praw do utworu, zwłaszcza takiego jak strona internetowa, wciąż jest ciężką próbą.

więcej >>

29.06.2012r. Zakończenie zajęć dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

Zakończyła się druga edycja realizacji autorskiego programu propedeutyki prawa dla Liceum Ogólnokształcącego. Kolejne dwie grupy uczniów elitarnej V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zdały ten przedmiot, uzyskując zazwyczaj oceny bardzo dobre.

Autorem programu i prowadzącym zajęć był radca prawny Sławomir Żakowski.

więcej >>

17.05.2012r. Biblioteka wygrywa proces o ustalenie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie padÅ‚a ofiarÄ… dziaÅ‚ania polegajÄ…cego na zaoferowaniu darmowej usÅ‚ugi, która w intencji oferenta nie miaÅ‚a być jednak darmowa. Intencja ta zostaÅ‚a ukryta w Regulaminie Åšwiadczenia UsÅ‚ug, podczas gdy ustne zapewnienia oferenta byÅ‚y z zapisami Regulaminu sprzeczne.
W efekcie oferent domagaÅ‚ siÄ™ zapÅ‚acenia wynagrodzenia, wystosowywaÅ‚ liczne wezwania. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie po otrzymaniu kolejnego wezwania do zapÅ‚aty… pozwaÅ‚a wzywajÄ…cego do sÄ…du. Oferent nie mógÅ‚ zrozumieć, dlaczego zostaÅ‚ pozwany, skoro to on straszyÅ‚ powództwem. Tymczasem podstawÄ… powództwa biblioiteki byÅ‚o żądanie ustalenia przez sÄ…d, że dÅ‚ug nie istnieje (art. 189 k.p.c.).
Przeciwnik biblioteki jest obecnie zobowiÄ…zany zwrócić koszty korespondencji przedprocesowej oraz pokryć koszty postÄ™powania sÄ…dowego.

więcej >>

15.02.2012r. Bearbeitung von Verkehrsunfällen im Ausland czyli POMOC PRZY SZKODACH ZAGRANICZNYCH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit einiger Zeit ist unsere Kanzlei auf dem Gebiet: Schadenersatzrecht europaweit tätig. Insbesondere können wir Ihnen die Bearbeitung Ihrer Verkehsunfällen in Deutschland und Österreich anbieten, wo wir durch zahlreiche Kontakte und Kooperation mit dortigen Anwaltskanzleien das notwendige Know-How in Erfahrung bringen können und wir auch hinsichtlich der jüngsten Judikatur und Gesetzänderungen im Laufenenden gehalten werden. Im Hinblick auf enge Zusammenarbeit mit den Schadensreferenten, Anwaltskanzleien und Schadenregulierungsgesellschaften sind wir auch im Stande Ihre Forderungen in jedem EU-Land auf höchstem Niveau zu bearbeiten und schlussendlich bei der dortigen Versicherungen erfolgreich durchzusetzen.
    Unsere Kanzlei kann Sie nicht nur bei der aussergerichtlichen Regulierung eines Schadenfalles von einem Versicherer unterstützen, aber auch bei gerichtlicher Geltendmachung Ihrer Forderungen vertreten was für die Besonderheit unserer Dienstleistungen spricht.


Im Falle weiterer Fragen bzw. Interessen bieten wir Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten an:

Tel. Nr.:    +48 504 235 695
Fax. Nr.:    +48 91 829 29 09
E-mail:      radca@zakowski.eu

 

Szanowni Państwo,

Nasza kancelaria od pewnego czasu zajmuje się europejskim prawem odszkodowawczym. Oferujemy Państwu pomoc w zakresie szkód komunikacyjnych na terenie Niemiec i Austrii, gdzie dzięki licznym kontaktom i współpracy z lokalnymi kancelariami prawnymi zdobyliśmy niezbędne know-how oraz jesteśmy na bieżąco informowani o rozwoju orzecznictwa sądowego i zmianach przepisów. Dzięki współpracy z likwidatorami szkód, kancelariami prawnymi i firmami zajmującymi się likwidacją szkód jesteśmy w stanie przetworzyć Twoje roszczenia w dowolnym kraju UE, a następnie skutecznie je dochodzić. przed lokalnymi firmami ubezpieczeniowymi.

      Nasza kancelaria może reprezentować Twoje interesy nie tylko w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, ale także w postępowaniu sądowym, co czyni nasze usługi wyjątkowymi.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub jesteś zainteresowany, oferujemy następujące możliwości kontaktu:

 

Tel. nr: +48 504 235 695

Faks. nr: +48 91 829 29 09

E-mail: radca@zakowski.eu

więcej >>

18.05.2011r. Szczecin2016 realizuje nowe projekty inwestycyjne

W bieżącym roku kalendarzowym instytucja kultury Szczecin 2016 planuje realizację dwóch projektów inwestycyjnych finansowanych z umowy o dotację celową zawartej z Prezydentem Miasta Szczecina. Dotacje przewidują m.in. remont ośmiu lukarn w Willi Lentz oraz, co niezwykle istotne dla przyszłości tego obiektu, wykonanie projektu zastępczego dla istniejącego projektu przebudowy Willi – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Obydwa zadania inwestycyjne wymagają udzielenia zamówienia publicznego. Kancelaria Zakowski.eu pozytywnie zaopiniowała propozycję ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont lukarn oraz rozpoczęcia negocjacji bez ogłoszenia w przypadku projektu zamiennego. Do dnia określonego w umowie o dofinansowanie jako ostateczny termin rozliczenia projektu, Kancelaria Prawna Zakowski.eu sprawuje nadzór nad poprawnością formalną działań Zamawiającego.

więcej >>

17.10.2010r. SZKODY NA TERENIE NIEMIEC i AUSTRII

Kancelaria prawna Zakowski.eu poszerza zakres świadczonych usług o likwidację szkód powstałych na terenie Austrii i Niemiec. Satysfakcję uzasadnia fakt, że jesteśmy pionierami w tej dziedzinie w Polsce.

Dajemy polskim przedsiębiorcom i obywatelom polskim gwarancję, że ich problemy będą z nimi omawiane w języku polskim, a przedstawiane dłużnikowi w języku niemieckim. Dzięki temu znika ryzyko braku komunikacji pomiędzy polskim poszkodowanym a niemieckojęzycznym przedstawicielem lub pomiędzy polskim przedstawicielem a niemieckojęzycznym sprawcą szkody.

 

Likwidacja szkody nie oznacza jednak, że Kancelaria Prawna Zakowski.eu odbierze część należnego klientowi odszkodowania, jak to powszechnie czynią różnego rodzaju biura windykacyjne.

więcej >>

23.09.2010r. Teatr KANA zawiera umowę w związku z udzieleniem zamówienia publicznego

23 września 2010 roku w siedzibie Teatru Kana została podpisana umowa z generalnym wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Oznacza to, że już niedługo teatr będzie nowoczesny i dobrze wyposażony.


Kancelaria Prawna ZAKOWSKI.EU nadzoruje prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Samo zawarcie umowy jest ważnym wydarzeniem, ale nie zamyka sprawy. Posiadamy jeszcze odbiory częściowe, końcowe i pogwarancyjne, rozliczenie dotacji oraz terminowe zwolnienie odpowiednich części gwarancji należytego wykonania kontraktu.

więcej >>

12.07.2010r. Chopin na betonowcu

W dniu 10 lipca 2010 roku na wraku betonowego statku „Urlich Finsterwalder” odbył się w Szczecinie koncert jazzowy w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter zarówno ze względu na niezwykłą scenę, jak i interpretację muzyki klasycznego kompozytora przez polskich artystów, takich jak Piotr Pawlak, Karol Pospieszalski i Tymon Tymański. Przedstawicieli polskiej sceny muzycznej wspierali światowej sławy muzycy jazzowi – Jim Black i Chris Speed.

      Jedyny w swoim rodzaju koncert na wodzie z pewnością na długo zapadnie w pamięci osób, które wzięły udział w tym wydarzeniu.

      Koncert „Chopin na betonie” odbył się w ramach projektu „Poza czasem i przestrzenią – Rok Chopinowski w Szczecinie” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Szczecin. Koordynatorem projektu jest Samorządowa Instytucja Kultury „Szczecin 2016”.

      Miło nam poinformować, że Kancelaria Prawna Zakowski.eu świadczy obsługę prawną projektu.

więcej >>

30.10.2009r. Odkrycie oculi w historycznej Willi Lentz

Latem 2009 roku rozpoczął się remont najwyższego piętra i dachu Villi Lentz. Odkrycie oculi (okrągłych otworów przepuszczających światło do budynku) spowodowało konieczność zmiany ustalonej na podstawie umowy relacji pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą robót remontowych. zawarte w ramach zamówienia publicznego. Kancelaria Zakowski.eu w imieniu zleceniodawcy nadzorowała prawidłowość podjętych czynności formalno-prawnych.

 

(fot. Łukasz Malinowski)

więcej >>

15.06.2009r. Europejska Stolica Kultury Szczecin 2016 - wielkie wyzwanie

Kancelaria Zakowski.eu rozpoczyna współpracę z odważnymi wizjonerami, którzy biorą na siebie ciężar walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dla Szczecina. Zwycięskie miasto na rok stanie się kulturalnym centrum Europy. Ten czas wypełnią festiwale, koncerty, konferencje i inne wydarzenia artystyczne i kulturalne, które przyciągną uwagę publiczności z całego kontynentu. Więcej informacji o ESK na stronie: www.szczecin2016.pl

więcej >>

17.05.2009r. mBank pomaraton - zabrakło 21 sekund do Łycinówek

Może nie jest prawdą, że zdolności intelektualne są wprost proporcjonalne do zdolności fizycznych, ale z pewnością nie jest odwrotnie proporcjonalne. Aktywność fizyczna na pewno nie szkodzi, a może pomóc. Zachęcamy wszystkich.

więcej >>

04.03.2009r. Otwarcie Kancelarii ZAKOWSKI.EU

Data otwarcia kancelarii celowo zbiegła się z trzydziestą rocznicą urodzin radcy prawnego Sławomira Żakowskiego. Z zaproszenia skorzystali stali klienci Kancelarii, m.in. Monika Pyrek i jej manager Norbert Rokita.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Żakowskiego w naturalny sposób zlokalizowana była w mieście Szczecinie, jednak odmiennie od utartych schematów, nie w centrum miasta, a w rodzinnym mieście, słynącym z tego powodu Niebuszewie.

więcej >>