Aktualności

23.11.2018r. Rozszerzony obowiązek informacyjny RODO

 

Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej: DO) jest prawidłowe wykonanie i rozliczenie umowy zlecenia. Administrator DO: Sławomir Żakowski, ul. Reja 9/4, Szczecin (NIP: 8512198736), e-mail: mecenas@zakowski.eu. DO będzie przetwarzane do upływu ostatniego z następujących okresów:

 

  1. rozliczanie zamówień,
  2. termin przedawnienia roszczeń,

24 miesiące od zakończenia usługi (w ciągu tych 24 miesięcy możesz uzyskać swoją dokumentację, później nie będzie to już możliwe).

Możemy przekazać Twoje DO innym podmiotom (np. Twojemu dłużnikowi, ubezpieczycielowi, placówce medycznej, innemu współpracującemu z nami radcy prawnemu lub prawnikowi, właściwemu organowi władzy publicznej np. Sądowi, Rzecznikowi Finansowemu), jeśli będzie to niezbędne do wykonania umowy zlecenia.

 

DO będzie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO (w tym ostatnim przypadku w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dopełnienia przepisów regulujących zasady naszego działania).

 

Masz prawo do:

  1. dostępu do Danych Osobowych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) przepisów RODO,
  3. przenoszenia danych osobowych, o ile zostaną spełnione przesłanki przewidziane przepisami prawa,
  4. wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia. DO nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).


<< reszta aktualności