Zakres działania


Dziedziczenie

Z natury rzeczy to dusza przenosi się do lepszego świata, a nie własność. Istotą istnienia postępowania spadkowego jest rozporządzanie tym majątkiem zgodnie z wolą spadkodawcy i zgodnie z wolą ustawodawcy. Zawsze doradzamy naszym klientom, aby najpierw rozwiązać sprawę polubownie, ale oczywiście wymaga to zgody wszystkich uprawnionych stron. Często jednak znajdzie się wśród nich ktoś, kto ma fałszywe wyobrażenie o swoim losie i porozumienie nie będzie możliwe. Musimy wtedy interweniować.


Obrona przed roszczeniami

Im lepiej skonstruowane są twierdzenia przeciwnika, tym trudniejsza jest obrona. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że wśród nieskończonej liczby zarzutów zawsze znajdzie się przynajmniej jeden, który wzbudzi szereg wątpliwości co do sprawy. Wątpliwości te należy następnie rozegrać na korzyść obrońcy.

 

W Kancelarii Prawnej Zakowski.eu unikamy i zawsze będziemy unikać budowania obrony w postaci niezliczonych bezpodstawnych oskarżeń. Osiągnięcie jak najlepszych wyników nigdy nie zależy od ilości włożonej pracy, ale od jej wartości merytorycznej.

 

Broniąc się przed roszczeniami innych osób, istotna jest postawa naszego Klienta. Tylko on ma wiedzę na temat wydarzeń towarzyszących tej sprawie. Mamy świadomość, że musimy je wszystkie dokładnie poznać.


Roszczenia o naprawienie szkody

Uszkodzenia powstają zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Wandale niszczący mienie, zagubiony kierowca, rodzic, który nie nadzorował dziecka, firma budowlana, która nie zabezpieczyła placu budowy – wszystkie takie podmioty powinny naprawić szkody. Próbując tego uniknąć, wyrządzają sobie krzywdę – oczywiście, jeśli wierzyciel ma odwagę dochodzić swoich praw.

 

W naszej praktyce prowadzimy szereg roszczeń odszkodowawczych. Sztuka polega na tym, aby znaleźć wszystkie możliwe roszczenia i odpowiednio przedstawić materiał dowodowy w sprawie. Brzmi to dość prosto, co niestety jest poważną pułapką dla mniej skrupulatnych prawników.

 


Roszczenia z umów

Nie sposób wyobrazić sobie świata bez umów. Każdego dnia każdy człowiek zawiera kilka ustnych porozumień. W przypadku stałej współpracy lub cennych interesów zazwyczaj spisuje się umowę w formie pisemnej. Jednak każdy kontrakt powinien zostać zrealizowany. Kto tego nie robi, szkodzi sobie – oczywiście, jeśli wierzyciel ma odwagę dochodzić swoich praw.

 

W naszej praktyce spotykamy się i często przygotowujemy umowy dotyczące niemal każdej działalności. Sprzedaż, najem, umowa o założenie firmy, umowa o pracę, umowa o organizację koncertu rockowego to tylko przykłady katalogu. Wiemy, że życie pisze nieprzewidywalne scenariusze. Ktoś nie płaci, dostarcza wadliwy towar, dopuszcza się czynu zagrożonego karą umowną, niszczy coś lub niesłusznie potrąca wierzytelność. Wtedy potrzebna będzie nasza interwencja.


Szkody powstałe poza granicami RP

Szkoda za granicą może skutkować skierowaniem dłużnika do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Inaczej mówiąc: szkoda na terenie Niemiec może zostać naprawiona na skutek wyroku wydanego przez polski sąd, jeżeli poszkodowanym był Polak. Nie jest to regułą, ale jest to możliwe.