Pro publico bono

Pytanie 10

Dysponujemy mieszkaniem lokatorskim, które nie podlega przekszta??ceniu na w??asno???. Sp??acamy te?? kredyt zaci?gni?ty przez spó??dzielni?. Na pytania ile jeszcze b?dziemy p??aci? ten kredyt nie otrzymujemy odpowiedzi. Nie wiemy wi?c jak planowa? przysz??e wydatki. Czy mo??emy co?? zrobi??Cz??onek spó??dzielni mieszkaniowej ma prawo za???da? od spó??dzielni przekazania mu kopii statutu i regulaminów, kopii uchwa?? organów spó??dzielni i kopii innych jeszcze dokumentów. Mo??e równie?? za???da? kopii faktur i umów zawieranych przez spó??dzielni? z osobami trzecimi. Trzeba jednak liczy? si? z tym, ??e kopie te mog? by? udostr?pnione na koszt wnioskodawcy – a zatem po wniesieniu drobnej op??aty pokrywaj?cej koszty ich skopiowania. Wynika z tego, ??e mog? Pa??stwo dotrze? do tre??ci umowy kredytowej. Jednak przepisy nie przewiduj? aby cz??onek spó??dzielni móg?? nakaza? spó??dzielni dokonania „przetworzenia” danych, np.: dokonania symulacji sp??aty umowy kredytowej. To mo??na uczyni? we w??asnym zakresie na podstawie uzyskanych dokumentów. Jednak w przypadku wyst?pienia z pisemn? – formaln? - pro??b? o udzielenie konkretnych informacji spó??dzielnia raczej równie?? pisemnie na tak? pro??b? odpowie. By? mo??e b?dzie to odpowied?? poparta wyliczeniem (art. 81 ustawy o spó??dzielniach mieszkaniowych).<< powrót do listy pytań