Pro publico bono

Pytanie 101

Jestem inwalid?. Mam III grup? inwalidzk?, czyli jestem inwalid? w umiarkowanym stopniu. A ZUS twierdzi, ??e nie nale??y mi si? wy??sza renta. Ja dostaj? bardzo nisk? rent?. Chcia??bym mie? wy??sz? rent?.Niestety, nie zajmuj? si? sprawami „zusowskimi”, tote?? proponuj? skorzysta? z pomocy pracowników ZUS, którzy co jaki?? czas pe??ni? dy??ury w G??osie Szczeci??skim. Moja wiedza wystarczy jedynie na poczynienie poni??szych uwag.
Nale??y zwróci? uwag? na fakt, ??e stopie?? niepe??nosprawno??ci – orzeczenie o grupie  inwalidzkiej – nie przes?dza o uprawnieniu do renty z tytu??u niezdolno??ci do pracy. Renta taka przys??uguje osobie, która ???cznie spe??nia 3 warunki: jest niezdolna do pracy, niezdolno??? ta powsta??a w przewidzianych przepisami ustawy okresach oraz spe??nia kryteria dotycz?ce okresów sk??adkowych i niesk??adkowych (art. 57 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze?? Spo??ecznych). Niezdolno??? do pracy oraz stopie?? tej niezdolno??ci stwierdza lekarz orzecznik ZUS-u (art. 14 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS). 
Mo??e Pan z??o??y? wniosek do organu rentowego o przyznanie renty z tytu??u niezdolno??ci do pracy lub o jej podwy??szenie, je??eli takie ??wiadczenie jest ju?? przyznawane. To w??a??nie ZUS rozstrzyga o przyznaniu ??wiadczenia i jego wysoko??ci, ale jego rozstrzygni?cia musz? by? zgodne z przepisami prawa, a samo post?powanie musi by? prowadzone zgodnie z regulacjami Kodeksu Post?powania Administracyjnego i ustaw szczególnych. Decyzje s? zaskar??alne – je??eli nie b?dzie si? Pan z nimi zgadza??, mo??e si? Pan z??o??y? odwo??anie w terminie 30 dni od dor?czenia decyzji. Odwo??anie wnosi si? do organu rentowego, który wyda?? decyzj?. Ten mo??e sam zmieni? b?d?? uchyli? decyzj?. Je??eli jednak uzna, ??e odwo??anie jest bezzasadne, sprawa zostanie przekazana do s?du (Wydzia?? Pracy i Ubezpiecze?? Spo??ecznych), gdzie b?dzie prowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu Post?powania Cywilnego.
Niestety, zgodnie z przepisami nie jest tak, ??e ZUS ma obowi?zek p??aci? wi?cej tylko dlatego, ??e uprawniony rzeczywi??cie otrzymuje bardzo niskie ??wiadczenia.<< powrót do listy pytań