Pro publico bono

Pytanie 106

Dosta??em wyrok eksmisyjny w 2006 roku. S?d orzek?? o moim uprawnieniu do lokalu socjalnego. Nast?pnie przebywa??em w zak??adzie karnym. ZBILK zaproponowa?? zawarcie umowy najmu takiego lokalu, ale propozycj? przes??a?? na adres, pod którym nie przebywa??em (gdy?? by??em osadzony w ZK). Przez to nie mog??em lokalu socjalnego odebra?. Wyja??nia??em to w ZBILK, dosta??em now? propozycj? (pismo z inn? dat?), ale pomimo tego umowy najmu nie mog??em zawrze?, bo lokal by?? ju?? zaj?ty. Teraz nie mam gdzie mieszka?. Co mam robi??Pismo nie zosta??o nale??ycie dor?czone, tak wi?c nie nast?pi??o skuteczne z??o??enie oferty. Zgodnie z art. 65 k.c. o??wiadczenie woli, które ma by? z??o??one innej osobie, jest z??o??one z chwil?, gdy dosz??o do niej w taki sposób, ??e mog??a zapozna? si? z jego tre??ci?. Moim zdaniem ZBILK nie dor?czy?? zatem skutecznie oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, gdy?? z przesy??k? skierowan? na nieaktualny adres nie móg?? si? Pan zapozna?. Natomiast pó??niejsze zdarzenia wskazuj? na problemy organizacyjne, z którymi nie ma Pan nic wspólnego. Nowa propozycja, jak? wystosowa??? ZBILK, dotyczy??a lokalu ju?? zaj?tego, a zatem równie?? nie mo??e by? uznana za skutecznie z??o??on? ofert?.
Zgodnie z art. 14 ust 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. orzekaj?c o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, s?d nakaza?? wstrzymanie wykonania opró??nienia lokalu do czasu z??o??enia przez gmin? oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Obecnie nie mo??na twierdzi?, ??e komornicze post?powanie eksmisyjne mo??e ruszy?, gdy?? do tego niezb?dne jest skuteczne z??o??enie oferty najmu. Powinien Pan interweniowa? w ZBILK-u, wskazuj?c, ??e Pana prawo do lokalu socjalnego nie zosta??o przez ZBILK zrealizowane.<< powrót do listy pytań