Pro publico bono

Pytanie 108

Mój ojciec pracowa?? w kopalni. Pracownicy tej kopalni maj? prawo do akcji. Ale kopalnia odpowiada, ??e akcje dostaniemy dopiero po prywatyzowaniu zak??adu. Przez ten czas nie dostajemy dywidendy. Czy s??usznie?Z dokumentów wynika, ??e pani tata nie jest posiadaczem akcji, bo wszystkie akcje nale??? do Skarbu Pa??stwa. Prawdopodobnie mia?? obiecane, ??e w razie prywatyzacji b?dzie móg?? dosta? cz???? akcji. Skoro zapewniono Pani?, ??e spadkobiercy równie?? otrzymaj? akcje to pewnie tak si? stanie. Kwestia ta regulowana jest w ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji. Pracownikom zatrudnionym w przedsi?biorstwach pa??stwowych przekszta??canych w spó??ki prawa handlowego przys??uguje prawo do nieodp??atnego nabycia okre??lonej ilo??ci akcji obj?tych przez Skarb Pa??stwa. Nieodp??atne zbycie takich akcji przez Skarb Pa??stwa nast?puje w formie pisemnej pod rygorem niewa??no??ci (art. 36 ust. 4 a ww. ustawy). Uprawnieni pracownicy mog? skorzysta? z prawa do nabycia akcji nieodp??atnie, o ile w ci?gu sze??ciu miesi?cy od dnia wpisania spó??ki do rejestru z??o??? pisemne o??wiadczenie o zamiarze nabycia akcji (art. 38 c w zw. z art. 38 ust. 1 ww. ustawy). Niez??o??enie o??wiadczenia w powy??szym terminie powoduje utrat? prawa do nieodp??atnego nabycia akcji. Prawo do nieodp??atnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu, o ile zmar??y z??o??y?? wspomniane wy??ej o??wiadczenie. Prosz? pami?ta? ponadto, ??e nale??y jeszcze dotrzyma? innego dwudziestoczteromiesi?cznego terminu na z??o??enie przez spadkobierców dysponuj?cych postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku o??wiadczenia w sprawie nabycia akcji. W tym celu w przeci?gu wspomnianych 2 lat od chwili sprzeda??y pierwszych akcji nale??y przed??o??y? to postanowienie wraz z wnioskiem o przyznanie akcji (art. 38 c ust. 4 w zw. Z art. 38 ust. 2 ww. ustawy).
Je??eli za?? chodzi o problem dywidendy, to nale??y si? ona tylko posiadaczom akcji. Spadkobiercy ojca akcji jeszcze nie maj?, nie mog? wi?c na razie uczestniczy? w dywidendzie.<< powrót do listy pytań