Pro publico bono

Pytanie 117

By??am chora i by??am leczona w przychodni. Niestety chyba dosz??o do b???du w sztuce lekarskiej. Mam teraz uszczerbek na zdrowiu. Lekarz, który mnie leczy??, powiedzia??, abym posz??a do innego lekarza i wzi???a rachunek za leczenie, a on mi zwróci wydane na leczenie pieni?dze. Gdy tak zrobi??am i okaza??o si?, ??e leczenie nie by??o tanie, lekarz odmówi?? mi zap??acenia tego rachunku. Co mam teraz zrobi?? Ile mam czasu na dochodzenie swoich roszcze???Przepisy kodeksu cywilnego statuuj?ce zasady odpowiedzialno??ci za szkod? wywo??an? czynem niedozwolonym maj? zastosowanie równie?? do lekarzy. Oznacza to, ??e równie?? na nich ci???y obowi?zek naprawienia szkody wywo??anej w??asnym, zawinionym i bezprawnym dzia??aniem. Je??eli w trakcie leczenia lekarz dopu??ci?? si? uchybienia, które mo??e by? uznane za b???d w sztuce lekarskiej, a ów b???d lekarski nast?pi?? z jego winy, mo??e Pani dochodzi? naprawienia wyrz?dzonej tym szkody. Niestety, prawnik nie rozstrzygnie, czy lekarz pope??ni?? b???d czy nie, gdy?? do tego wymagana jest szczegó??owa wiedza medyczna. Nie oznacza to, ??e radcowie prawni nie dochodz? (skutecznie) odpowiedzialno??ci od szpitali lub lekarzy za b???dy w sztuce medycznej, a jedynie to, ??e w trakcie takiego procesu niezb?dne b?dzie przeprowadzenie dowodu z opinii bieg??ego s?dowego.
Roszczenie o naprawienie szkody wyrz?dzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z up??ywem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia?? si? o szkodzie i o osobie obowi?zanej do jej naprawienia. Jednak??e termin ten nie mo??e by?? d??u??szy ni?? dziesi?? lat od dnia, w którym nast?pi??o zdarzenie wywo??uj?ce szkod?. Terminy te nie maj? zastosowania w przypadku, gdy szkoda wynik??a z przest?pstwa - wtedy roszczenie przedawnia si? po 20 latach.
Na chwil? obecn? nie mo??na w sposób jednoznaczny stwierdzi?, kto jest podmiotem odpowiedzialnym za szkod?. Mo??e by? tak, ??e odpowiedzialno??? ponosi lekarz udzielaj?cy ??wiadcze?? zdrowotnych. Dzieje si? tak, gdy lekarz wykonuje swój zawód poprzez udzielanie ??wiadcze?? samodzielnie w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Ale je??eli lekarz ??wiadczy?? us??ugi medyczne na podstawie stosunku pracy, to odpowiada tylko jego pracodawca (np. szpital, przychodnia). Lekarza chroni wówczas immunitet pracowniczy (art. 119-120 kodeksu pracy). Z kolei je??eli mamy do czynienia z tzw. lekarzem kontraktowym, to wtedy przepisy prawa pracy nie b?d? mia??y zastosowania i wydaje si?, ??e odpowiedzialno??? ponosi? b?dzie lekarz (art. 415 k.c.), a by? mo??e nawet i lekarz i jednostka medyczna (art. 430 k.c.).
Reasumuj?c, na t? chwil? nale??y stwierdzi?, ??e je??eli lekarz nie pope??ni?? przest?pstwa, to roszczenie odszkodowawcze przedawni si? po up??ywie 3 lat od chwili, kiedy stwierdzimy, kto jest osob? odpowiedzialn? za szkod? w tym konkretnym przypadku. Na razie jeszcze tego nie wiadomo. By uzyska? t? wiedz? proponuj? uda? si? do placówki medycznej, w której si? Pani leczy??a i uzyska? informacje na temat formy i charakteru ??wiadcze?? udzielanych przez lekarza. Warto te?? zapyta? lekarza, bo zarówno jednostka jak i lekarz mog? mie? interes we wzajemnym „spychaniu” winy na siebie.
Warto równie?? wskaza?, ??e najpewniej i lekarz i placówka medyczna ma wykupione ubezpieczenie OC. To jest dla Pani bardzo korzystne, bo poznanie ubezpieczyciela pozwoli zg??osi? do niego szkod?. W post?powaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel podda Pani? na w??asny koszt badaniom lekarskim w celu stwierdzenia, czy szkoda wynika z b???du lekarskiego czy np. z choroby dziedzicznej genetycznej.<< powrót do listy pytań