Pro publico bono

Pytanie 12

W moim mieszkaniu jest zameldowany syn, który mieszka od 20 lat w Niemczech. A ja chcia??abym zamieni? mieszkanie na inne. Czy jak syn jest zameldowany w tym mieszkaniu, to ja mog? zamieni? mieszkanie? Czy mog? go wymeldowa?? To jest mieszkanie w??asno??ciowe w spó??dzielni mieszkaniowej.Sam meldunek jakiej?? osoby w danym mieszkaniu w ??aden sposób nie wp??ywa na prawa do tego lokalu. W??a??ciciel mieszkania, czy tak jak Pani osoba, której przys??uguje spó??dzielcze-w??asno??ciowe prawo do lokalu, mo??e ze swoim mieszkaniem zrobi? co zechce. Mo??e wi?c taki w??a??ciciel (uprawniony) mieszkanie sprzeda?, zamieni?, wynaj??, u??ywa? samemu z wy???czeniem innych osób, obci???y? s??u??ebno??ci?, obci???y? hipotek? itp. Zameldowanemu, je??eli nie jest on drugim wspó??w??a??cicielem albo np.: najemc?, nie przys??uguj? tu ??adne prawa.
Meldunek jest obowi?zkowy, ale nie istnieje przecie?? obowi?zek bycia w??a??cicielem mieszkania. Dlatego te osoby, które nie maj? mieszka?? z natury rzeczy musz? meldowa? si? nie w swoich mieszkaniach, co w ??aden sposób nie umniejsza praw w??a??ciciela mieszkania (uprawnionego), ani te?? nie daje ??adnych praw do mieszkania zameldowanym.
Prosz? zauwa??y?, ??e rz?d planuje zniesienie obowi?zku meldunkowego. Nie spowoduje to, ze nagle zameldowani w??a??ciciele strac? mieszkania. W??asno??? lub inne prawo do lokalu nie wi???e si? z meldunkiem lecz z np.: z kupnem, wynaj?ciem, u??yczeniem.
Jedyny problem jaki mo??e si? pojawi?, to obawa drugiej strony umowy zamiany mieszka?? przed takim „zameldowaniem”. W spo??ecznym przekonaniu jak kto?? si? zameldowa??, to automatycznie mo??e tam mieszka?. To nie prawda.
Je??eli dane meldunkowe rozmijaj? si? z rzeczywisto??ci? (tzn.: osoba zameldowana pod wskazanym adresem w rzeczywisto??ci nie przebywa pod nim) wówczas mo??na zawiadomi? o tym urz?d gminy lub wr?cz wnie??? wniosek do tego urz?du o wymeldowanie. Je??eli osoba zameldowana nie przebywa pod danym adresem ponad 3 miesi?ce organ gminy ma obowi?zek z urz?du lub na wniosek wymeldowa? tak? osob?. (por. art. 15 ust 2 ustawy o ewidencji ludno??ci i dowodach osobistych)<< powrót do listy pytań