Pro publico bono

Pytanie 123

Ojciec za ??ycia wzi??? po??yczk?. ??yrant musia?? sp??aci? to, czego ojciec nie zd???y??. Teraz ten ??yrant chce, aby??my my mu pieni?dze oddali. Czy mamy mu odda?? Spadek przyj?li??my z dobrodziejstwem inwentarza.D??ugi wchodz? do spadku. Oznacza to, ??e na spadkobierców przechodz? d??ugi zaci?gni?te przez spadkodawc?. Przyj?cie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje jednak, ??e spadkobierca ponosi odpowiedzialno??? za d??ugi spadkowe tylko do warto??ci ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Osoba przyjmuj?ca spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada za d??ugi tylko do wysoko??ci swego udzia??u w spadku. Tak wi?c b?dziecie musieli pa??stwo jako spadkobiercy odda? pieni?dze ??yrantowi, ale tylko do wysoko??ci sumy wszystkich odziedziczonych warto??ci.<< powrót do listy pytań