Pro publico bono

Pytanie 124

Mam problem ze wspólnot? mieszkaniow?. Jestem samotna i nie p??ac? funduszu remontowego, bo wol? p??aci? za rzeczywi??cie wykonane remonty. Wspólnota poda??a mnie do s?du, ??e nie p??ac? na ten fundusz remontowy. W mi?dzyczasie zako??czy?? si? remont w?z??a ciep??owniczego i ja za to zap??aci??am. W tej sytuacji wspólnota wycofa??a powództwo z s?du. Czy sprawa zostanie na tym zako??czona? Mówi si?, ??e b?d? i tak musia??a zap??aci? 26 z?? za koszty s?dowe. Dlaczego? Natomiast zupe??nie nie rozumiem, dlaczego kilka dni temu podj?to uchwa??? o udzieleniu pe??nomocnictwa radcy prawnemu do ponownego dochodzenia ode mnie przed s?dem wp??at na fundusz remontowy. Czy mog? zaskar??y? tak? uchwa??? wspólnoty?Zdecydowanie zach?cam Pani? do regularnego uiszczania nale??no??ci na fundusz remontowy. Ustawa o w??asno???ci lokali stanowi, ??e w??a??ciciele lokali wchodz?cych w sk??ad wspólnoty mieszkaniowej zobowi?zani s? ponosi? wydatki i koszty zwi?zane z zarz?dem nieruchomo??ci? wspóln?. Art. 14 pkt 1 tej ustawy do tych kosztów zalicza m.in. wydatki na remonty i bie???ce konserwacje. Zgodnie z art. 15 ustawy w??a??ciciele lokali uiszczaj?  zaliczki w formie bie???cych op???at, p??atne z góry do dnia 10 ka??dego miesi?ca. Nie regulowa??a Pani tych nale??no??ci, w zwi?zku z czym wytoczono przeciwko Pani powództwo. W??a??cicielowi lokalu nie s??u??y prawo do op??acania wy???cznie remontów ju?? wykonanych. Wszyscy w??a??ciciele musz? niejako „zaliczkowa?” na te remonty.
Dokonana przez Pani? ju?? w toku post?powania s?dowego wp??ata zosta??a zarachowana przez wspólnot? na fundusz remontowy (i s??usznie), w zwi?zku z czym wspólnota cofn???a powództwo. To zrozumia??e, bo skoro Pani nie p??aci??a na ten fundusz, to proces s?dowy musia?? by? zainicjowany, ale skoro w ko??cu Pani zap??aci??a, to nie mia?? on dalej sensu. S?d zatem umorzy?? post?powanie, ale jednocze??nie orzek?? o kosztach post?powania, obci???aj?c nimi Pani?, jako osob? przegrywaj?c?. Za stron? przegrywaj?c? w przypadku cofni?cia powództwa traktuje si? t? stron?, która by przegra??a. Samo powództwo wspólnoty przeciwko Pani by??o zasadne, s?d zachowa?? si? wi?c prawid??owo.
Jako, ??e dalej nie dokonuje Pani wp??at na fundusz remontowy, Pani d??ug si? powi?ksza. W zwi?zku z tym wspólnota mo??e wytoczy? kolejne powództwo. Uchwa??a zdradzaj?ca ten zamiar zostaje wi?c podj?ta zgodnie z prawem oraz w zgodzie z zasadami prawid??owego zarz?dzania nieruchomo??ci? wspóln?, w zwi?zku z czym jej zaskar??anie jest bezcelowe. Uchwa??? zaskar??a si? w terminie 6 tygodni od dnia podj?cia uchwa??y na zebraniu ogó??u w??a??cicieli albo od dnia powiadomienia wytaczaj?cego powództwo o tre??ci uchwa??y podj?tej w trybie indywidualnego zbierania g??osów i w tym celu nale??y wnie??? i op??aci? stosowne pismo do s?du powszechnego (art. 25 Ustawy o w??asno??ci lokali). Przy jego sporz?dzeniu raczej potrzebna b?dzie pomoc radcy prawnego lub adwokata. Dlatego raz jeszcze powtarzam, ??e najlepszym rozwi?zaniem b?dzie nie zaskar??anie uchwa??y, lecz sp??acenie d??ugu.<< powrót do listy pytań