Pro publico bono

Pytanie 127

Ja w sprawie Tele2. Nie mam nic wspólnego z ta firm?. A teraz komornik wszed?? mi na emerytur?. Co mam robi??Post?powanie egzekucyjne zosta??o wszcz?te przeciwko Pani na podstawie tytu??u egzekucyjnego opatrzonego w klauzul? wykonalno??ci. Tytu??em egzekucyjnym jest nakaz zap??aty, od którego mog??a Pani w terminie 14 dni wnie??? sprzeciw, kiedy sprawa by??a jeszcze w s?dzie. Sprzeciw nie zosta?? jednak wniesiony, w zwi?zku z czym nakaz uprawomocni?? si? i sprawa trafi??a do komornika, a tu ju?? nie ma mo??liwo??ci wykazywania, ??e zap??ata si? nie nale??y. Obawiam si?, ??e nic ju?? w tej sprawie nie da si? zrobi?. Niestety tak ju?? jest, ??e nawet nies??uszne orzeczenia stan? si? ostateczne, je??eli nie zostan? zaskar??one. Dlatego nie wolno ignorowa? nakazu zap??aty, licz?c, ??e skoro jest on nies??uszny, to potem si? jeszcze b?dzie mo??na odwo??a?. Jest wprost odwrotnie, ???dania stron (powoda i pozwanego) ocenia s?d i tylko s?d. Gdy zako??czy dzia??anie (np. w zwi?zku z brakiem sprzeciwu pozwanego), ko??cz? si? równie?? mo??liwo??ci odwo??awcze.
Jednak w wyj?tkowych sytuacjach mo??liwe jest czasem tzw. „przywrócenie terminu”, na przyk??ad do wniesienia sprzeciwu i w konsekwencji „obalenie” s?dowego nakazu zap??aty. Wniosek o przywrócenie terminu powinien by? z??o??ony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Je??eli kto?? nie mia?? wiedzy o post?powaniu s?dowym, bo np. przebywa?? w szpitalu, to przywrócenie terminu mo??liwe jest tylko wtedy, je??eli w ci?gu 7 dni od kiedy dowiedzia?? si? o tym post?powaniu z??o??y w s?dzie odpowiedni wniosek. W Pani przypadku, nawet je??eli nie wiedzia??a Pani o procesie, to stan taki trwa?? jedynie do  wszcz?cia post?powania egzekucyjnego, gdy?? o tym zosta??a Pani powiadomiona - a to nast?pi??o ponad 2 miesi?ce temu.
Wzruszenie prawomocnych orzecze?? s?dowych mo??liwe jest tylko w szczegó??owo opisanych w Kodeksie post?powania cywilnego przypadkach. Nie wydaje si? jednak, by w ??wietle przedstawionego stanu faktycznego dopuszczalne by??o wznowienie post?powania. Z przykro??ci? musz? stwierdzi?, ??e w mojej ocenie próby zmiany tre??ci nakazu zap??aty na inn?, bardziej korzystn?, wygeneruj? koszty, ale nie doprowadz? do po???danego efektu.<< powrót do listy pytań