Pro publico bono

Pytanie 131

My jeste??my ze wspólnoty mieszkaniowej. Chodzi o to, ??e podj?li??my uchwa??? w sprawie adaptacji strychów. Dzi?ki niej mo??liwy jest wykup strychu po dokonanej adaptacji. W uchwale upowa??nili??my zarz?dc? do sprzeda??y strychów (zaadaptowanych lokali), okre??laj?c minimaln? cen? metra kwadratowego. Nasz zarz?dca zauwa??y?? jednak, ??e b?dziemy musieli zap??aci? 19% podatku. W tej sytuacji sprzedano strych za cen? minimaln? powi?kszon? o 19%. Ale pó??niej okaza??o si?, ??e my jako wspólnota nie musimy p??aci? tego podatku. To wychodzi na to, ??e wzi?li??my za du??o pieni?dzy? Czy mamy te 19 % odda?, czy nie?Pieni?dzy uzyskanych ze sprzeda??y strychu nie trzeba oddawa?. W akcie notarialnym jest podana prawid??owa cena. Cena okre??lona w uchwale by??a cen? minimaln? – rzeczywista cena by??a od niej wy??sza, wi?c warunek ustalony w uchwale zosta?? dochowany. Nabywcy strychu nie przys??uguje wi?c ??adne roszczenie. Zarz?dca zachowa?? si? zatem formalnie prawid??owo. Natomiast jego pomy??ka dotycz?ca kwestii podatkowych okaza??a korzystna dla wspólnoty, a niekorzystna dla nabywcy. Nie wywo??uje to jednak ??adnych skutków prawnych. Nabywca przecie?? podpisuj?c akt zgodzi?? si? na cen? w nim podan? – wy??sz? od minimalnej wskazanej w uchwale.<< powrót do listy pytań