Pro publico bono

Pytanie 134

Chodzi mi o okresy przedawnienia za ??apówki. Jakie s? teraz okresy? Czyn pope??niono w 2001 roku. Chodzi o osob?, która ??apówk? daje.Na wst?pie pragn? zaznaczy?, ??e radca prawny ma bardzo ograniczone mo??liwo??ci wyst?powania w post?powaniu karnym. Poza nielicznymi wyj?tkami nie mo??e by? on obro??c? strony w takim post?powaniu. W zwi?zku z powy??szym jako radca prawny nie jestem w stanie udzieli? komplementarnej porady prawnej.
Po tym zastrze??eniu mog? wskaza?, ??e zgodnie z art. 229 KK (stan prawny od 24.02.2001 r.) osoba, która udziela albo obiecuje udzieli? korzy??ci maj?tkowej lub osobistej osobie pe??ni?cej funkcj? publiczn? w zwi?zku z pe???nieniem tej funkcji podlega karze pozbawienia wolno??ci od 6 miesi?cy do lat 8. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno??ci albo pozbawienia wolno??ci do lat 2. Je??eli sprawca czynu okre??lonego w § 1 dzia??a, aby sk??oni? osob? pe??ni?c? funkcj? publiczn? do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzieli? takiej osobie korzy??ci maj?tkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolno??ci od roku do lat 10. Kto osobie pe??ni?cej funkcj? publiczn?, w zwi?zku z pe???nieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzieli? korzy??ci maj?tkowej znacznej warto??ci, podlega karze pozbawienia wolno??ci od lat 2 do 12.
Warto jednak zaznaczy?, ??e przed dniem 24.02.2001 r. sankcje za przest?pstwo ??apownictwa by??y mniejsze. Przepis art. 229 KK w brzmieniu obowi?zuj?cym przed t? dat? przewidywa??, ??e osoba, która udziela lub obiecuje udzieli? korzy??ci maj?tkowej lub osobistej osobie pe??ni?cej funkcj? publiczn?, podlega karze pozbawienia wolno??ci od 3 miesi?cy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno??ci albo pozbawienia wolno??ci do roku. Kto udziela lub obiecuje udzieli? korzy??ci maj?tkowej lub osobistej osobie pe??ni?cej funkcj? publiczn?, aby sk??oni? j? do naruszenia obowi?zku s??u??bowego, albo udziela korzy??ci takiej osobie za naruszenie obowi?zku s??u??bowego, podlega karze pozbawienia wolno??ci od 6 miesi?cy do lat 8. Tej samej karze podlega ten, kto osobie pe??ni?cej funkcj? publiczn? udziela lub obiecuje udzieli? korzy??ci maj?tkowej znacznej warto??ci. 
Jak wida?, ró??nice w sankcjach w obu stanach prawnych s? do??? znaczne. Ma to znaczenie dla sprawy, jako ??e zgodnie z art. 4 KK je??eli w czasie orzekania obowi?zuje ustawa inna ni?? w czasie pope??nienia przest?pstwa, stosuje si? ustaw? now?, jednak??e nale??y stosowa? ustaw? obowi?zuj?c? poprzednio, je??eli jest wzgl?dniejsza dla sprawcy. Je??eli wi?c czyn zosta?? pope??niony przed dniem 24.02.2001 r., stosowa? nale??y przepis art. 229 KK w brzmieniu obowi?zuj?cym przed t? dat?. 
Ustalenie wysoko??ci sankcji gro???cej za pope??niony czyn jest potrzebne do ustalenia terminu przedawnienia karalno??ci. Art. 101 KK, który reguluje kwesti? przedawnienia karalno??ci przest?pstw, uzale??nia bowiem up??yw terminu przedawnienia od wysoko??ci ustawowego zagro??enia kar? za dany czyn. Upraszczaj?c: im gro??niejsze przest?pstwo, tym wy??sza kara i tym samym d??u??szy termin przedawnienia. I tak karalno??? przest?pstwa ustaje, je??eli od czasu jego pope??nienia up??yn???o lat:
1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodni? zabójstwa,
2) 20 - gdy czyn stanowi inn? zbrodni?,
2a) 15 - gdy czyn stanowi wyst?pek zagro??ony kar? pozbawienia wolno??ci przekraczaj?c? 5 lat,
3) 10 - gdy czyn stanowi wyst?pek zagro??ony kar? pozbawienia wolno??ci przekraczaj?c? 3 lata,
4) 5 - gdy chodzi o pozosta??e wyst?pki.
Obecne brzmienie przepisu art. 101 KK obowi?zuje jednak dopiero od 3.08.2005 r. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 3.06.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny do czynów pope??nionych przed wej??ciem w ??ycie niniejszej ustawy, a wi?c do dnia 3.08.2005 r. stosuje si? przepisy Kodeksu karnego o przedawnieniu w brzmieniu nadanym t? ustaw?, chyba ??e termin przedawnienia ju?? up??yn???. Nale??y wi?c wzi?? pod uwag? tak??e brzmienie przepisu art. 101 KK sprzed 3.08.2005 r. Przepis ten stanowi?? wówczas, ??e karalno??? przest?pstwa ustaje, je??eli od czasu jego pope??nienia up??yn???o lat:
1)   30 - gdy czyn stanowi zbrodni? zabójstwa,
2)   20 - gdy czyn stanowi inn? zbrodni?,
3)   10 - gdy czyn stanowi wyst?pek zagro??ony kar? pozbawienia wolno??ci przekraczaj?c? 3 lata,
4)   5 - gdy czyn jest zagro??ony kar? pozbawienia wolno??ci nie przekraczaj?c? 3 lat,
5)   3 - gdy czyn jest zagro??ony kar? ograniczenia wolno??ci lub grzywn?.
Je??eli na podstawie przepisu art. 101 KK w brzmieniu sprzed 3.08.2005 r. przedawnienie czynu nast?pi??o przed 3.08.2005 r., to nale??y stwierdzi?, ??e nast?pi??o ono ju?? definitywnie i nie stosuje si? przepisu art. 101 KK w obecnym brzmieniu. Natomiast je??eli termin przedawnienia zgodnie ze „starymi” przepisami nie zd???y?? up??yn??, stosowa? nale??y przepis art. 101 KK w obecnym brzmieniu.<< powrót do listy pytań