Pro publico bono

Pytanie 144

Mój brat mieszka w moim mieszkaniu. To jest mieszkanie, które wynajmuj? od spó??dzielni. Wszystkie koszty tego mieszkania musz? regulowa? ja. Warunki s? ci???kie. Ja jestem na rencie, ??ona na rencie. Brat mieszka w swoim pokoju i nie chce p??aci? za u??ywanie mieszkania, mówi, ??e nie ma z czego, ale wypi? ma za co. Ponadto lokal niszczy, wraca pó??no w nocy, budzi dzieci, itp. Nie sta? mnie na utrzymanie brata. Tym bardziej, ??e sta?? si? konfliktowy. Mamy te?? dziecko niepe??nosprawne i jest nam ci???ko. Co mog? zrobi??Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wspó??lokator mo??e wytoczy? powództwo o nakazanie przez s?d eksmisji innego wspó??lokatora tego samego lokalu, je??eli ten swoim ra???co nagannym post?powaniem uniemo??liwia wspólne zamieszkiwanie. Ze wzgl?du na zachowanie Pa??skiego brata mo??e Pan zwróci? si? do s?du z takim powództwem.
Niezale??nie od tego mo??e Pan domaga? si? eksmisji brata równie?? na podstawie tzw. skargi windykacyjnej (art. 222 § 1 k.c.), jako, ??e do ochrony praw najemcy stosuje si? odpowiednio przepisy o ochronie w??asno??ci. Zak??adam przy tym, ??e brat nie ma ??adnego prawa do lokalu, po prostu faktycznie zamieszkuje w lokalu przez Pana wynajmowanym.
Natomiast na podstawie art. 6881 k.c. mo??e Pan domaga? si? na zasadzie regresu zap??aty od brata zaleg??ego czynszu. Zgodnie z tym przepisem, za zap??at? czynszu i innych nale??nych op??at odpowiadaj? solidarnie z najemc? stale zamieszkuj?ce z nim osoby pe??noletnie. Je??li jest Pan w stanie wykaza?, za pomoc? odpowiednich dokumentów, ??e wy???cznie Pan uiszcza?? czynsz za mieszkanie, przys??uguje Panu roszczenie do brata o zwrot przypadaj?cej na niego cz???ci czynszu. Dotyczy to jednak tylko op??at za ostatnie 3 lata, poniewa?? wcze??niejsze op??aty uleg??y ju?? przedawnieniu, zgodnie z art. 118 k.c.<< powrót do listy pytań