Pro publico bono

Pytanie 15

Chodzi mi o spadek. Umar??a moja ??ona. Potem jej córka z pierwszego ma????e??stwa zrzek??a si? u notariusza praw do spadku. Ja za to jej zap??aci??em jeszcze w jego kancelarii. My??la??em, ??e to wystarczy aby ca??y spadek po ??onie przypad?? mi. Ale zamiast tego dzieci tej córki chc? teraz spadku. Co gorsze s?d im go w cz???ci przyzna??. Moja apelacja zosta??a oddalona przez S?d Okr?gowy. Prosz? o pomoc.Z o??wiadczenia notarialnego wynika, ??e dosz??o do odrzucenia spadku przez córk? zmar??ej. Niestety zgodnie z przepisami ten kto spadek odrzuci?? traktowany jest tak, jakby nie do??y?? ??mierci spadkodawcy. To z kolei oznacza, i?? rzeczywi??cie w miejsce odrzucaj?cego spadek wst?puj? jego spadkobiercy (tu: dzieci). W tym sensie orzeczenia S?dów s? poprawne, chocia?? w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku s??u??y Panu skarga kasacyjna i zawsze mo??na z niej skorzysta?. Nie przypuszczam jednak aby mia??a du??e szanse powodzenia.
Wygl?da jednak na to, ??e dosz??o do niezrozumienia przez notariusza intencji Pana i pasierbicy. Chodzi??o przecie?? o to, aby w zamian za zap??at? cz???? spadku przypadaj?ca na pasierbic? przypad??a Panu. Za to przecie?? Pan zap??aci??. Z tego wynika, ??e notariusz powinien raczej sporz?dzi? umow? zbycia spadku (mo??liwe to by??o po przyj?ciu spadku przez pasierbic?), a nie o??wiadczenie o odrzuceniu spadku (prowadz?ce do przyj?cia spadku przez jej dzieci). Nie widz? sensu p??acenia komu?? za odrzucenie spadku. Je??eli uda si? wykaza? nieprawid??owo??? post?powania notariusza, które doprowadzi??o do pozbawienia Pana cz???ci spadku, notariusz b?dzie ponosi? za to wobec Pana odpowiedzialno???.<< powrót do listy pytań