Pro publico bono

Pytanie 156

Kiedy mia??em prac?, mia??em te?? zdolno??? kredytow?. Wzi???em kredyty, a nast?pnie straci??em prac?.  Teraz banki chc? abym nadal sp??aca?? kredyt w pe??nym wymiarze. To jest zupe??nie niemo??liwe. Mam sezonow? prac?, a d??ugów do sp??acenia 33 tys. z??. Co mi mo??e zrobi? komornik? Czy komornik mo??e wej??? na konto mojej ??ony?Niestety brak faktycznej mo??liwo??ci sp??acenia kredytu nie wygasza kredytu. D??u??nik musi wierzytelno??? sp??aci? i nie mo??e skutecznie podnosi?, ??e nie ma z czego. Obecnie, a wnioskuj?, ??e sprawa zako??czy??a si? ju?? na etapie s?dowym, banki b?d? prowadzi??y przeciwko Panu egzekucj?. Banki jako wierzyciele mog? skierowa? j? do wybranych przez siebie sk??adników Pana maj?tku, np.: do Pana rzeczy ruchomych (np.: auto), nieruchomo??ci, wierzytelno??ci z tytu??u wynagrodzenia za prac? (zajmuje si? je u pracodawcy), a nawet z samego pobranego ju?? wynagrodzenia za prac? (zajmuje si? np.: w banku prowadz?cym rachunek) – por. art. 7761 § 1 k.p.c.
Je??eli jedynym Pana maj?tkiem jest uzyskiwany cyklicznie dochód wierzyciele b?d? zapewne egzekwowa? swoje wierzytelno??ci tylko z tego dochodu. Je??eli komornik zajmie Pana wynagrodzenie to pracodawca b?dzie zobligowany wyp??aca? Panu mniej ni?? to wynika z umowy o prac?, reszt? przekazuj?c komornikowi. Odpowied?? na pytanie ile Panu zostanie przekazane, a ile trafi do komornika, zale??y od tego ile Pan zarabia. W tym przypadku mo??liwe jest zaj?cie do wysoko??ci po??owy Pana wynagrodzenia (art. 87 § 3 pkt. 2 k.p.), przy czym wolna od potr?ce?? jest kwota wynagrodzenia za prac? w wysoko??ci minimalnego wynagrodzenia za prac?, ustalanego na podstawie odr?bnych przepisów, przys??uguj?cego pracownikom zatrudnionym w pe??nym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu sk??adek na ubezpieczenia spo??eczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 871 § 1 pkt. 1 k.p.)
Natomiast zaspokojenie z maj?tku wspólnego obojga ma????onków d??ugu, wynikaj?cego z jakiegokolwiek zobowi?zania zaci?gni?tego przez jednego z ma????onków, ma charakter wyj?tkowy. Wynika to z art. 41 KRO, który przewiduje mo??liwo??? ???dania przez wierzyciela zaspokojenia nie tylko z maj?tku odr?bnego ma????onka, ale tak??e z maj?tku wspólnego, ale tylko w sytuacji, gdy ma????onek zaci?gn??? zobowi?zanie za zgod? drugiego ma????onka. Dopóki tytu?? wykonawczy (wyrok albo nakaz zap??aty z klauzul? wykonalno??ci) wymienia tylko Pana jako d??u??nika, komornik nie ma mo??liwo??ci zaj?cia rachunku ??ony. Wierzyciel mo??e jednak wyst?pi? do s?du z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalno?ci takiemu wyrokowi (nakazowi zap??aty) tak??e przeciwko ma????onkowi. Art.787 KPC stanowi, ??e tytu??owi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostaj?cej w zwi?zku ma????e??skim s?d nada klauzul? wykonalno??ci tak??e przeciwko jej ma????onkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialno??ci do maj?tku obj?tego wspólno??ci? maj?tkow?, je??eli wierzyciel wyka??e dokumentem urz?dowym lub prywatnym, ??e stwierdzona tytu??em egzekucyjnym wierzytelno??? powsta??a z czynno??ci prawnej dokonanej za zgod? ma????onka d??u??nika. Decyduj?ce b?dzie zatem ustalenie, czy ??ona wyrazi??a zgod? na kredyt. Je??eli wyrazi??a, i wierzyciel ma to stwierdzone na pi??mie,  mo??e wyst?pi? do sadu o nadanie klauzuli tak??e na ma????onk?. Oczywi??cie egzekucja b?dzie prowadzona wtedy jedynie z maj?tku wspólnego ma????onków – maj?tek odr?bny ??ony nie mo??e by? przedmiotem egzekucji. Oznacza to, ??e komornik mo??e zaj?? rachunek wspólny.<< powrót do listy pytań