Pro publico bono

Pytanie 23

Mam ponad 80 lat. Zainwestowa??em oszcz?dno??ci w fundusz inwestycyjny. By??y warte 27 tys. z??. Potem wyp??aci??em 11 tysi?cy. Bank zabra?? mi tysi?c z??otych z tych 11 tysi?cy. Czy mia?? do tego prawo?Z dokumentów, które mi Pan okazuje, wynika, ??e mia?? Pan 127 jednostek uczestnictwa w funduszu. W lipcu 2007 r. rzeczywi??cie warte one by??y ok. 27 tys. z??. Widz? równie??, ??e pó??niej liczba jednostek uczestnictwa spad??a, co oznacza, ??e dokona?? Pan tzw.: odkupienia (zamiany niektórych jednostek uczestnictwa na gotówk?). Z notatki s??u??bowej sporz?dzonej przez Bank wynika, ??e zamiana dotyczy??a rzeczywi??cie równowarto??ci 11 tys. z??. a pieni?dze mia??y by? przelane na Pana rachunek bankowy.
Widz? równie??, ??e nie móg?? Pan dokona? wyp??aty 11 tys. z?? i wyp??aci?? Pan jedynie 10 tys. z??. St?d pewnie ten brakuj?cy tysi?c.
Bank post?pi?? zgodnie z prawem. Po tym jak zainwestowa?? Pan w fundusz, ceny jednostek uczestnictwa wzros??y, co znaczy, ??e fundusz wypracowa?? dla Pana zysk. Te 11 tys. z??, które Pan „wyj???” z funduszu zawiera??y w sobie cz???? tego zysku. Zatem bank by?? zobligowany, aby od tego zysku pobra? podatek. Mog? szacowa?, ??e w tych 11 tys. z?? oko??o 2 tys. z?? to w??a??nie Pana zysk. Dlatego bank pobra?? z tych 11 tys. z?? nieca??e 400z?? i odprowadzi?? je do (jako podatek) do kasy Skarbu Pa??stwa. St?d te?? na pana rachunek bankowy trafi??a kwota ok. 10.600 z?? i wyp??ata 11 tys. z?? nie by??a mo??liwa. Skoro wyp??aci?? Pan 10 tys. owe 600z?? wci??? musi znajdowa? si? na Pana rachunku bankowym.<< powrót do listy pytań