Pro publico bono

Pytanie 28

Mama i mój ojczym zapisali mieszkanie mojej siostrze w formie darowizny. To by??o ich wspólne mieszkanie, wchodzi??o do maj?tku ma????e??skiego. Ojczym i mama nie maj? innego maj?tku. Mam jeszcze brata. Siostra dosta??a mieszkanie, a nam ju?? nic si? nie nale??y? Czy mamy prawo do zachowku? Czy darowizn? mo??na cofn???Dopóki mama ??yje – nie.
Dopiero po ??mierci wst?pnego (tu : mamy) spadkobiercy ustawowi mog? domaga? si? zachowku. Osoba, która b?dzie zobligowana do ich sp??acenia to ten, kto otrzyma?? spadek (albo wcze??niej: darowizn?). W tym wypadku siostra.
Jednak wysoko??? zachowku nie b?dzie jako?? szczególnie imponuj?ca. Liczymy j? tak: gdyby darowizny nie by??o po ??mierci matki po??owa mieszkania przypad??a by ojczymowi. Do drugiej po??owy prawa mieliby spadkobiercy ustawowi: Pani, siostra, brat i ojczym (ma????onek zmar??ej). Przy dziedziczeniu beztestamentowym ka??dy otrzyma??by wi?c 1/4 cz???? spadku, w tym wypadku 1/4 cz???? z po??owy mieszkania, czyli 1/8. Zgodnie z przepisem w wi?kszo??ci wypadków zachowek wynosi po??ow? tego co otrzyma??by spadkobierca w post?powaniu spadkowym prowadzonym na podstawie ustawy. Innymi s??owy, gdyby nie darowizna przypad??aby Pani równowarto??? 1/8 mieszkania. Zachowek opiewa na po??ow? tego, czyli na 1/16 warto??ci spadku. Jak widz? w akcie notarialnym wskazano metra?? mieszkania wi?c za??ó??my na tej podstawie, ??e jest ono warte ok. 230.000z??. Wówczas Pani ewentualne roszczenia z tytu??u zachowku b?d? oscylowa? w okolicy 14-15 tys. z??.
Wiem, ??e uposa??enie tylko jednej osoby z trzyosobowego rodze??stwa mo??e nie by? sprawiedliwe, ale darczy??cy mieli do tego prawo.
Nie mo??e Pani ani brat, ani nawet siostra cofn?? darowizny. Darowizn? mog? odwo??a? jedynie darczy??cy (mama i ojczym) i nawet oni nie w ka??dej sytuacji.<< powrót do listy pytań