Pro publico bono

Pytanie 3

Mia??em spraw? o kolizj? samochodow?. By??em w S?dzie Rejonowym. Widz?, ??e ta pani S?dzia nie jest przygotowana do tej sprawy. Co mam zrobi?, jak widz?, ??e podejmuje ona z??e decyzje?Zgodnie z zasad? dwuinstancyjno??ci post?powania ma Pan prawo podda? niektóre orzeczenia s?du pierwszej instancji tzw.: kontroli instancyjnej. S?d Rejonowy orzeka tu jako s?d pierwszej instancji. Oznacza to, ??e orzeczenie tego s?du mo??e by? zbadane przez drugi (inny) s?d. Upraszczaj?c spraw? mo??na stwierdzi?, ??e postanowienia zaskar??a si? za??aleniem a wyroki apelacj?. Trudno stwierdzi? co dok??adnie wzbudzi??o Pana kontrowersje. Ma Pan prawo negatywnie ocenia? sposób prowadzenia sprawy, ale samo to nie wystarczy do powodzenia ??rodka zaskar??enia. Je??eli jest Pan niezadowolony np.: z d??ugiego poszukiwania przez s?d jakiego?? dokumentu w aktach sprawy to ??aden ??rodek zaskar??enia Panu nie przys??uguje. Je??eli jest pan niezadowolony z konkretnego orzeczenia to aby skutecznie domaga? si? zmiany jego tre??ci orzeczenie to musi by? po pierwsze zaskar??alne (musi istnie? mo??liwo??? z??o??enia od niego ??rodka zaskar??enia) a po drugie obiektywnie wadliwe. Przy tych zawi??o??ciach mo??e Panu przyj??? z pomoc? radca prawny lub adwokat.<< powrót do listy pytań