Pro publico bono

Pytanie 36

A co z zachowkiem?Wedle polskich przepisów rzeczywi??cie w przypadku gdy spadkobierca ustawowy nie otrzymuje minimalnego nale??nego mu udzia??u przepis daje mu takie roszczenia. Nie wiem natomiast jak to jest w prawie francuskim, mog? jedynie podejrzewa?, ??e podobnie. Jednak na gruncie polskiej ustawy roszczenie o zachowek przedawnia si? z up??ywem 3 lat od og??oszenia testamentu w przypadku dziedziczenia testamentowego lub od ??mierci spadkodawcy w przypadku darowizn, jakie spadkodawca poczyni?? przed ??mierci? (por. 1007 § 1 i 2 k.c.). W pana przypadku konsul zbada?? spraw? i w 1982 roku wskaza??, ??e sprawa spadkowa jest w toku. Mo??na wnioskowa?, ??e testament by?? zatem og??oszony w 1982 r.<< powrót do listy pytań