Pro publico bono

Pytanie 45

Od dwóch lat jestem rozwódk?. S?d orzek?? o wy???cznej winie by??ego m???a. Czy mog? si? stara? o alimenty dla mnie?Zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o. je??eli jeden z ma????onków zosta?? w toku post?powania rozwodowego uznany za wy???cznie winnego rozpadu ma????e??stwa, to drugiemu rozwiedzionemu ma????onkowi przys??uguje prawo ???dania od by??ego ma????onka „odpowiedniej” partycypacji w zaspokojeniu swoich uzasadnionych potrzeb. Jak wida? przepis nie mówi nic o kwotach. W ostateczno??ci decydowa? b?dzie o nich s?d i to na nim spoczywa odpowiedzialno??? za wybór najodpowiedniejszej wysoko??ci ??wiadczenia. Jest tu jednak bardzo wa??ne zastrze??enie. Musi pani wykaza?, ??e to rozwód spowodowa?? u pani istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Je??eli pogorszenie sytuacji wynik??o nie z rozwodu lecz np.: z utraty pracy, wypadku komunikacyjnego itp. ewentualne powództwo do ma????onka wy????cznie winnego rozk??adowi po??ycia b?dzie oddalone.<< powrót do listy pytań