Pro publico bono

Pytanie 47

Jestem wdowcem. Mam troje dzieci. Córce przepisa??em darowizn? mieszkanie. Teraz zmar?? jeden z moich synów. Nie mia?? dzieci, jedynie ??on?, która ??yje. Drugi z synów ju?? zapowiada, ??e b?dzie sobie ro??ci?? prawo do tego mieszkania. Czy wdowie po moim synu przys??uguje zachowek dotycz?cy darowanego mieszkania? Czy ??yj?cy syn tak??e ma prawo do zachowku? A mo??e maj? inne mo??liwo??ci starania si? o to mieszkanie?Rzeczywi??cie sytuacja w której np.: jedno lub kilka dzieci otrzymuje po wspólnym rodzicu ra???co mniej ni?? pozosta??e dzieci jest przewidziana w przepisach. Ustawodawca utrudnia nadmierne ró??nicowanie sytuacji dzieci gdy?? w niektórych sytuacjach przyznaje tym najbardziej „pokrzywdzonym” prawo do zachowku. Wyj?tek stanowi tu wydziedziczenie (które nast?puje w testamencie), gdy?? wydziedziczony nie ma prawa do zachowku. To swoista sankcja dla spadkobiercy, ale nie zawsze i nie ka??dego mo??na wydziedziczy?.
Zachowek b?dzie przys??ugiwa?? ??yj?cemu synowi dopiero po ??mierci spadkodawcy. Nigdy wcze??niej. Zatem na razie starania jednego syna o mieszkanie, którego w??a??cicielem jest jego siostra, a wcze??niej w??a??cicielem by?? ich wspólny ojciec, nie przynios? efektu. Syn nie ma mo??liwo??ci „zabrania” mieszkania dla siebie. Mo??e co najwy??ej prosi? swoj? siostr? o darowizn? lub sprzeda??. Decyzja b?dzie nale??a??a do siostry (Pana córki).
??yj?cy syn dopiero po Pana ??mierci, i o ile nic mu nie przypadnie w spadku po Panu (np.: auto, bi??uteria, inne przedmioty lub nieruchomo??ci) b?dzie móg?? domaga? si? od Pana córki zap??aty pewnej cz???ci tego, co odziedziczy??by, gdyby darowizna nie zosta??a uczyniona. Je??eli syn cokolwiek odziedziczy jego roszczenie o zachowek ulega zmniejszeniu lub w ogóle nie powstaje.
Natomiast ??ona zmar??ego syna nie wchodzi do grona spadkobierców ustawowych po Panu. Przez to równie?? nie ma prawa do zachowku, bo to uprawnienie s??u??y wy???cznie niektórym spadkobiercom ustawowym. Je??eli nie powo??a jej Pan do spadku testamentem, to nie b?dzie po Panu dziedziczy??.<< powrót do listy pytań