Pro publico bono

Pytanie 48

Przepracowa??em 25 lat. Obecnie jestem na rencie z uwagi na zwyrodnienia ortopedyczne. Wcze??niej w pracy mia??em wypadek. Win? za to ponosi pracodawca, co zosta??o stwierdzone. Zamierzam kontynuowa? walk? o uzyskanie renty uzupe??niaj?cej zwi?zanej z wypadkiem przy pracy. Czy mam szans? na wygran?? Inny prawnik powiedzia?? mi, ??e roszczenia przedawniaj? si? po 3 latach o czym mówi art. 118 k.c.Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Skoro obecnie pobiera Pan rent? z Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych z uwagi na niezdolno??? do pracy z ogólnego stanu zdrowia, oznacza? to mo??e, ??e renta ta jest i by??aby nale??na Panu równie?? i wówczas, gdyby wypadek nie zaszed??. Mog??oby by? bowiem tak, ??e niezale??nie od wypadku, w Pana organizmie i tak zasz??yby zmiany zwyrodnieniowe.
Niestety jednoznaczno??? w powy??szym zakresie jest niezb?dna dla zaj?cia jednoznacznego stanowiska. O stanie Pana zdrowia i konsekwencjach wypadku orzec mo??e jedynie lekarz.
Tymczasem aby skutecznie domaga? si? renty uzupe??niaj?cej nale??y wykaza?, ??e wypadek, za który odpowiada sprawca szkody (tu : pracodawca) spowodowa?? spadek przychodów, które osi?gn???by Pan, gdyby wypadku nie by??o i to nawet po uwzgl?dnieniu renty obecnie otrzymywanej od ZUS. Renta uzupe??niaj?ca mo??e by? te?? nale??na równie?? i wtedy gdyby wypadek stale powi?kszy?? Pana potrzeby (np.: spowodowa? konieczno??? za??ywania okre??lonych leków).
Ponownie podkre??laj?c niemo??no??? zaj?cia w chwili obecnej jednoznacznego stanowiska pozwol? sobie, w oparciu o do??wiadczenie wyniesione z licznych procesów cywilnych, zaryzykowa? twierdzenie, i?? jest szansa, ??e wypadek w jakim?? stopniu wp??yn???, podobnie jak inne choroby wspó??istniej?ce, na Pana obecne zdolno??ci zarobkowe. Lekarze cz?sto podkre??laj?, ??e zdiagnozowane zwyrodnienia s? zainicjowane lub przyspieszane na skutek wypadku. Je??eli renta z ZUS nie pokrywa w pe??ni utraconych zdolno??ci zarobkowych – warto próbowa? dochodzi? roszcze??.
Je??eli chodzi o przedawnienie roszcze??, to niestety prawnik wprowadzi?? Pana w b???d. Rzeczywi??cie art. 118 k.c. wys??awia przepisy reguluj?ce przedawnienie, ale ten akurat przepis ma zastosowanie w zupe??nie innych przypadkach (np.: do przedawnienia roszcze?? o zaleg??e raty rentowe, ale nie do roszczenia o ustanowienie renty jako takiej). W Pana sprawie zastosowanie znajduje art. 4421 § 3 k.c. Zgodnie z t? regulacj? termin przedawnienia jest równie?? trzyletni, ale zupe??nie inaczej si? go liczy. Roszczenie dotycz?ce szkód osobowych nie mo??e przedawni? si? wcze??niej ni?? z up??ywem trzech lat od dnia w której poszkodowany dowiedzia?? si? o szkodzie i o osobie obowi?zanej do jej naprawienia. Zazwyczaj wi?c termin ten nie liczy si? przy szkodach na osobie od wypadku, lecz od ujawnienia si? jego skutków, co nast?puje dopiero po pewnym czasie (np.: po zako??czeniu leczenia, czasem nawet po zako??czeniu rehabilitacji). Co wi?cej, je??eli wypadek nast?pi?? na skutek przest?pczego nara??enia na utrat? ??ycia i zdrowia (art. 220 § 1 k.k.) wówczas w oparciu o art. 4421 § 2 k.c. termin przedawnienia roszczenia wynosi 20 lat od chwili czynu.<< powrót do listy pytań