Pro publico bono

Pytanie 49

Pozwa??em s?siada do s?du, który wyzwa?? mnie mi?dzy innymi od „po??ama??ców”. Mam pierwsza grup? inwalidzk?, ale nie mog? pozwoli? si? obra??a?. S?d przyzna?? mu pe??nomocnika. A jak ja mam si? broni?, aby s?d uwierzy??, ??e zosta??em skrzywdzony?. ??wiadkiem naruszenia moich dóbr osobistych by??a moja ??ona.Pe??nomocnika z urz?du s?d przyznaje w wyj?tkowo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek danej strony i po uprzednim zwolnieniu jej (równie?? na wniosek) z obowi?zku ponoszenia kosztów s?dowych. Oznacza to, ??e s?siad takie dwa wnioski z??o??y??, uzasadni?? je a s?d da?? mu wiar?. Nie oznacza to automatycznie, ??e s?d kieruje si? zapewnieniem nale??ytej ochrony jedynie pozwanemu s?siadowi, si??? rzeczy kosztem interesu powoda. S?d ustanawiaj?c pe??nomocnika z urz?du wcale nie przes?dza kto ma racj? w sporze. Nie wiemy wi?c jeszcze jak sprawa si? zako??czy, ani komu s?d ostatecznie da wiar?.
Raczej na pewno s?d nie przyjmie za udowodnione to, co opisa?? Pan w pismach do s?du jedynie na podstawie lektury tych pism. Tre??? pism procesowych jedynie informuje s?d jakie – zdaniem autora pisma – zdarzenia mia??y miejsce. Tre??? pisma procesowego nie jest dowodem na to, ??e opisana w nim sytuacja w rzeczywisto??ci zaistnia??a. Dlatego te??, poza pismami do s?du, musi Pan wykaza? dowodami, ??e dosz??o do naruszenia Pana dóbr osobistych. Na pewno mo??e Pan zg??osi? wniosek dowodowy na okoliczno??? przebiegu zdarze?? podczas których dosz??o do wyzwisk. Proponuje, aby wnioskowa?? Pan o przes??uchanie ??wiadka (w postaci Pana ma????onki) oraz o przes??uchanie powoda (siebie samego). Je??eli ??wiadkowie oraz Pan – s??uchany w s?dzie jako powód – potwierdz?, ??e Pana dobra osobiste zosta??y naruszone s?d b?dzie móg?? uwzgl?dni? Pana roszczenie.<< powrót do listy pytań