Pro publico bono

Pytanie 5

Mój kolega zagwarantowa?? mi, ??e zwróci mi 1600z??, które straci??em w zwi?zku z wcze??niejszym zerwaniem lokaty bankowej. Ale by??o to trzy lata temu. Umowa by??a ustna i zwi?zana z innym jeszcze naszym wspólnym kontraktem. Niestety, ten mój kolega odda?? mi tylko 600z??. Co mam zrobi?, aby odzyska? reszt?? Kolega uwa??a, ??e sprawa si? przedawni??a.I nies??usznie. Zawarli Panowie umow? na mocy której kolega zobowi?za?? si? do spe??nienia okre??lonego ??wiadczenia pieni???nego za Pana zgod? na Pana rzecz. Takie roszczenie przedawnia si? w przeci?gu 10 lat od dnia w którym mia??o by? zap??acone. Proponuje wezwa? d??u??nika do zap??aty. Najlepiej w formie listu poleconego i z zachowaniem dowodu nadania tego listu. Je??eli nie spowoduje to dobrowolnej zap??aty pozostaje jedynie skierowanie do S?du powództwa o zap??at?. Jednak ka??dy wyst?puj?cy z pozwem musi pierwej rozwa??y?, czy dowody jakie mo??e przed??o??y? w s?dzie (równie?? w postaci przes??uchania powoda) wystarcz? do uzyskania korzystnego wyroku. Niestety nie wystarczy mie? racji, w s?dzie trzeba j? jeszcze samemu wykaza?. S?d za strony raczej tego nie robi.<< powrót do listy pytań