Pro publico bono

Pytanie 55

Chc? za??o??y? spraw? o rozwód. M??? p??aci na utrzymanie jednego dziecka, a ja na utrzymanie drugiego dziecka. Jeste??my wspó??najemcami mieszkania. M??? nie chce mi da? rozwodu. Czy w zwi?zku z tym s?d mo??e odmówi? udzielenia rozwodu? Co dalej stanie si? z mieszkaniem?Brak zgody na rozwód nie oznacza, ??e rozwód jest niemo??liwy, podobnie jak brak zgody d??u??nika na zap??acenie nale??nych wierzycielowi pieni?dzy nie oznacza brak obowi?zku zap??aty. S?d w post?powaniu rozwodowym bada przes??anki do rozwodu. S?d oddali pozew rozwodowy wówczas, gdy przes??anki rozwodu nie zachodz? i to nawet gdyby obie strony o rozwód wnosi??y. I odwrotnie : s?d uwzgl?dni ???danie rozwi?zania ma????e??stwa przez rozwód wtedy gdy przes??anki rozwodu zostan? spe??nione cho?by by??o to sprzeczne z wol? pozwanego ma????onka. Rozwód jest mo??liwy gdy nast?pi zupe??ny i trwa??y rozk??ad po??ycia ma???e??skiego, co oznacza wyga??ni?cie wi?zi emocjonalnej (duchowej), fizyczn? (cielesnej) i gospodarczej.
Rozwód b?dzie równie?? oznacza?? zako??czenie „wspólno??ci” prawa najmu mieszkania i pojawienie si? w to miejsce wspó??najmu mieszkania. Podobnie dzieje si? z prawem w??asno??ci np.: auta, które na skutek rozwodu przestaje by? sk??adnikiem wspólno??ci ustawowej, a staje si? przedmiotem w którego w??asno??ci ma????onkowie maj? odpowiedni udzia??. T??umacz?c to najpro??ciej: prawa ma????onków po rozwodzie zaczynaj? przypomina? bardziej prawa wspólników ni?? ma????onków. To samo stanie si? z mieszkaniem i w rezultacie trakcie post?powania o podzia?? maj?tku s?d zapewne przyzna prawo najmu mieszkania jednemu z ma????onków na wy???czno???. S?d powinien wzi?? tu pod uwag? potrzeby dzieci i ma????onka, któremu powierzono wykonywanie w??adzy rodzicielskiej. Innymi s??owy je??eli opieka nad dzieckiem powierzona zostanie matce równie?? i jej raczej powierzone zostanie wspólne mieszkanie. Z tym wi???e si? jednak konieczno??? sp??aty drugiego ma????onka, przy czym prawo najmu mieszkania nie jest warte tyle co prawo w??asno??ci mieszkania.
Obecne porozumienie co do sposobu ??o??enia na wspólne dzieci niebawem si? zdezaktualizuje, gdy?? w pozwie rozwodowym s?d rozstrzygnie w jakiej wysoko??ci ka??dy z ma????onków jest obowi?zany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.<< powrót do listy pytań